Home

Mål och värderingar

Bohus 8, Malmö | pe

Modul 4 - Värderingar - KBT i Primärvårde

EU:s mål och värderingar Mål. EU har som mål att. främja freden, sina värderingar och människors välfärd; erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser; verka för hållbar utveckling som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, marknadsekonomi med hög konkurrenskraft, full sysselsättning och sociala framsteg och miljöskyd Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre för att kunna erbjuda våra medlemmar vad vi anser är det bästa träningskonceptet, och tillsammans sätter vi ambitiösa mål som vi gemensamt arbetar mot för att uppnå. Våra värderingar definierar hur vi arbetar på företaget och kan liknas med Fitness24Sevens kärna En fälla vi lätt hamnar i när vi arbetar med värderingar, är att vi istället pratar om mål.En hjälp för att skilja ett mål från en värdering är att ställa sig dessa tre frågor. 1. Skulle du redan idag kunna agera på ett sätt som är förenligt med denna värdering? Om svaret är nej är det troligtvis ett mål och ingen värdering. 2 Värderingar är i grund och botten övertygelser som styr eller motiverar våra attityder eller handlingar. Var och en av oss har värderingar med olika grader av betydelse. Dina värderingar avgör vad du väljer, vad du tycker är viktigt, vad du uppfattar som rätt eller fel och vad du upattar i livet som mål och aktiviteter. Värderingar är mjukare och handlar om vilka vi är eller vill vara. Värderingar talar om vad som är viktigt för oss och vad vi brinner för, hur vi vill bli kända och hur vi ska bete oss. Värderingar skapar kultur. Värderingar ger etisk och moralisk tyngd till visionen

rörelse återspeglas i vilka handlingar man gör och vilka aktiviteter man engagerar sig i. I denna del av behandlingen är din uppgift att identifiera värderingar inom varje livsområde och översätta dem till konkreta handlingar och aktiviteter som möjliggör för dig att i störr Vi har bland annat regelbundna träffar där vi diskuterar våra mål och värderingar. Vi tittar också på personalens arbetsuppgifter och diskuterar hur och varför vi gör det vi gör. Detta för att skapa en samsyn hos personalen samt att skapa en meningsfull vardag för både de boende och för de anställda Vårt beteende och värdeskapande är djupt förankrat i våra kärnvärderingar och höga etiska standarder. Vårt mål Vi förbättrar och räddar patienters liv och skapar bärkraftig tillväxt genom utveckling och tillgängliggörande av banbrytande läkemedel baserat på bioteknik På LAURIE, ägnar vi särskilt intresse åt det åttonde och tolvte världsmålet, som dels handlar om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt och dels om ansvarfull konsumtion och produktion. Du kan läsa om hur vi helt konkret går till väga, i vår nyaste rapport från sommaren 2021, som du finner här Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. Det innebär bland annat att barn och elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt

Livets mål och värderingar. Hur stort låter inte Livets mål och värderingar? Det är i alla fall den första läxan jag har fått från rehab. Jag hade mitt första individuella samtal med psykologen som ska ha hand om gruppterapin förra veckan och vi gick igenom mina mål med rehabiliteringen Region Jönköpings läns mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas. För ett bra liv i en attraktiv region Vår vision är ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv är attraktivt och ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mål Skolans mål är att varje ele Värderingar handlar därmed om medel och om mål eller tillstånd. Att bli rik och känd är ett mål och värde som någon kan ha i sitt liv. Ge aldrig upp är ett medel (en hållning som förstärker sannolikheten för att nå målet) och likaså ett värde eller värdering som någon kan ha Värdegrund och mål Verksamhetsidé. Vårt mål att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det tidigare gått snett på ett eller annat sätt i deras liv, eller på tidigare boenden

Mål och värderingar - Docrate

Krönika - Skrota dina mål och fokusera på din värderingar istället. Som egenföretagare har jag alltid haft många, stora och riktigt utmanande mål. Många av dessa har handlat om att uppnå en viss status i mitt yrke, att tjäna en viss summa pengar, att få in vissa kunder och givetvis att bli världens bästa fotograf Mål, vision och värderingar Vårt mål: Vi drivs av vår passion för vattnet och våra kunders upplevelse i båten. Vi levererar de mest tillförlitliga och nyskapande framdrivningssystemen och är fast beslutna att vara den bästa samarbetspartnern

Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för Värdegrund och visioner. Gävle kommuns värdegrund vad våra resurser räcker till och hur de ska fördelas för att möta förväntningarna från våra medborgare och kunder. Vi sätter mål som är tydliga för alla och följer systematiskt upp och utvärderar dessa Mål, uppdrag och värderingar Vårt mål. Erkänd som Europas premiumvarumärke inom områdesskydd. Bevisat av vår tillförlitlighet, engagemang och kompetens. Vårt uppdrag. Att konstruera, tillverka, installera och underhålla lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer. Våra värderingar Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbe - finnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med ohälsa/sjukdom med beaktande av och värderingar. Detta holistiska hälsobegrepp betonar att människan ha Vår värdegrund sammanfattar de värderingar vi står för och vill leva efter. Värderingarna ska genomsyra allt vi gör, ge oss kraft och energi och vägleda oss i det vardagliga Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt. När vi ger utrymme för varandras olikheter tar vi chansen att växa

Vikten av en bra målande beskrivning är extra stor när det gäller beskrivningen av vision och värderingar. Nästa artikel - Att formulera engagerande korta och långa mål Vi har nu skapat ett tydligt ramverk för vår verksamhet genom att beskriva affärsidén, visionen, missionen och vår värderingsbas Vision, mål och värdegrund Movants vision Från jobbdröm till drömjobb - vi strävar efter att ge människor möjligheten att skapa livet de vill ha genom att matcha yrkesutveckling med marknadens behov

EU - en överblick Europeiska Unione

VÄRDERINGAR. VÄLKOMNANDE − en golfklubb där vi hälsar glatt på varandra och på våra gäster. Våra golfvärdar skapar trygghet och berättar om det som efterfrågas i positiv anda. När du åker hem efter en golfrunda, oavsett hur den gått, ska du tänka hit vill jag åka igen Hur stort låter inte Livets mål och värderingar? Det är i alla fall den första läxan jag har fått från rehab. Jag hade mitt första individuella samtal med psykologen som ska ha hand om gruppterapin förra veckan och vi gick igenom mina mål med rehabiliteringen

Trollhättans strategiska mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas. Kontaktcenter - en väg in. Öppettider. Måndag-fredag: 8:00-16:30. Ring eller mejla oss. 0520-49 50 00. kontaktcenter@trollhattan.se. Besök oss. Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan MÅL Klubbens målsättning är: Att attrahera så många ungdom ar som möjligt att vara delaktiga i sporten så länge som möjligt Att bedriva en högklassig basketverksamhet. Att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning för barn och ungdomar

eller inte. Genom att gå bakom handlingarna och analysera hur mål och värderingar (rationaliteten) stämmer överens mellan det som föreskrivs och de mål och värderingar som de anställda har ges ökad kunskap om varför regler följs respektive inte följs. Denna kunskap kan sedan användas för att på et Våra mål och värderingar Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Här har vi samlat de dokument som du som leverantör behöver ta del av Våra arbetsplatser ska vara en plats att trivas och utvecklas på, där du känner trygghet och arbetsglädje. Och en stolthet över ditt arbete. Malmö stads personalpolicy. Malmö stads personalpolicy beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska gälla i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet Hermods har funnits sedan 1898 och vi har en lång historia att vara stolta över. Genom åren har det funnits ledord som förenat oss och som bidragit starkt till vår framgång. En samsyn kring vad som är viktigt. Vi kallar det vår värdegrund. Våra viktiga värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande för vårt agerande och. Långsiktiga mål. Vasakronan har högt satta mål för sin verksamhet, både på kort och på lång sikt. Det är Vasakronans vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styr mot målen och utfallet följs upp både kvartalsvis och genom uppföljning av interna styrparametrar

Mål och värderingar Fitness24Seve

Vision och värderingar AF Gruppen kännetecknas av en värderingsbaserad företagskultur. Våra kärnvärden går tillbaka till 1985 då AF Gruppen grundades och har inte förändrats särskilt mycket församlingar. Målet är att genom gemensamma värderingar och stärkt samverkan, för och tillsammans med lokala församlingar, vara en organisation som verkar för att det diakonala arbetet i göteborgsområdet växer. Vi ser gärna fler huvudmän som delar våra värderingar och önskar att huvudmannaskapet är aktivt Mål och strategier är Uppsala universitets viktigaste styrdokument och uttrycker grundläggande värderingar och färdriktning för fortsatt utveckling. Mål och strategier för Uppsala universitet ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte, dess position i samhället samt förmåga att genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar Stångåstaden är först i Sverige med en ny typ av test vid rekrytering. Testet visar vem som har bäst värderingar för att lyckas på jobbet. Det skräddarsydda testverktyget lägger tyngdpunkten på jobbkandidatens värderingar snarare än d.

Värdegrund AmbitionMed ambition och mod når vi framgång. Glädje Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje.Fair play Vi följer regelboken på och utanför plan.Klubben är störst Klubben är större än laget. Laget är större än individen. Uppförandekod Malmö FF är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som ligger. Kävlinge kommuns värdegrund ska på ett övergripande plan fånga in vår essens och själ. Den vägleder oss i det dagliga arbetet och speglas i personliga värderingar. Värdegrunden etableras genom ledningens attityd och handlingar och ligger till grund för hur vi i Kävlinge kommun bemöter varandra, våra medborgare och våra samarbetspartners - Värdegrund och uppdrag - Övergripande mål och riktlinjer •Normer och värden •Kunskaper •Elevers ansvar och inflytande •Skola och hem •Övergång och samverkan •Skolan och omvärlden •Bedömning och betyg •Rektorns ansvar Kursplaner (ämnesplaner) - Syfte - Centralt innehåll - Kunskarav 2011-08-24 /Dr Ann S. värderingar inte var gemensamma i arbetet. Organisationen lanserade därför 2007 värderingar som stöd för mål och förhållningssätt i arbetet5. Efter flera år, läsåret 2014/2015, uttrycker ledningen i Kunskapsskolan att värderingarna behöver förändras. Syftet var att förnya dem för att skapa et Vision Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade.

NCC:s värderingar och Star behaviors. NCC är byggföretaget med expertis att hantera komplexiteten i en byggprocess från start till mål, som ger en positiv påverkan på samhället och bidrar till dess utveckling Tullverkets värdegrund är en förutsättning för visionen och utgångspunkten för hur all verksamhet inom Tullverket genomförs. Värdegrunden lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra samt förhåller oss till omvärlden. Dessutom skapar den förutsättningar för att realisera Tullverkets mål och inriktning. Helhetssyn Friskis&Svettis värderingar. De flesta känner till Friskis&Svettis på ett eller annat sätt. Många säger att en får komma som en är. Andra gillar blandningen av människor på Friskis. En del föredrar styrketräningen, andra musiken på passen. Några blir inspirerade av de engagerade ledarna Kultur och värdegrund. Engagemang, kompetens, äkta, respekt. Vi är engagerade i mötet med varandra, med kunder och leverantörer. Vi nyttjar vår kompetens för att hitta lösningar och förslag med kundens bästa för ögonen. Genom att vara äkta, ärliga och visa respekt för varandra skapar vi förtroende för oss som företag och våra.

Framgångsrik satsning på IKT skapar framtidens skola | Nya

Tre frågor för att skilja mål från värderingar - KBT i

Syfte, vision och värderingar. Våra värderingar omsorg, mod och ansvar hjälper oss att arbeta mot vår vision. Våra värderingar beskriver hur vi arbetar tillsammans i vår dagliga verksamhet. De förenar olika kompetenser och erfarenheter och formar vår företagskultur mot vårt gemensamma syfte. Vårt övergripande mål är att skapa. Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela kommunens arbete med att skapa det goda livet i Falköping och målet är nöjda Falköpingsbor. Det har aldrig varit viktigare att arbeta med vår värdegrund än idag i det allt mer komplexa samhälle som växer fram FÖRETAGETS VISION, MÅL OCH VÄRDERINGAR - En fallstudie på Skanska Väg och Anläggning region Norr - Martin Lundholm Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2020 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Examensarbete 30 h

Affärsmodell och värderingar. Affärsmodell. Eastnine målsättning är att bli ett renodlat fastighetsbolag. Övriga investeringar, som ej utgörs av direktägda fastigheter, hållbarhet och innovation för att såväl Eastnine som kunderna ska uppnå sina respektive mål Vision för Umeå universitet och Värdegrund för Umeå universitet sätter grunden för hur universitetets studenter och medarbetare vill vara, mot varandra och i jämförelse med omvärlden, och vart vi vill i framtiden Mål - Avstämning . Ni har satt ett mål som är att höja andelen tjurar från 35 procent till 40 procent. Ni har även bestämt att det måste skjutas fler hondjur för att minska stammen. Totalt ska det skjutas 80 tjurar och 100 hondjur. Skötselplanerna är i linje med förvaltningsplanen Mål. Alla elever, föräldrar och personal ska känna trygghet och trivsel i skolan. Vi ska arbeta för att alla ska lära sig förstå och kunna leva sig in i andras villkor och värderingar. Alla barn och ungdomar ska kunna delta i en lugn och harmonisk måltidsverksamhet tillsammans med personal/lärare Men vad är då skillnaden mellan mål och värderad riktning? Värderingar, livsvärden kan liknas med en riktning, en intention som inte är möjlig att helt och hållet uppnå men där en rad.

Vad är värderingar? Värdet av att veta sina värderingar

 1. Sjökarbyskolans värdegrund bygger på följande: Tillsammans bygger vi en skola full av möjligheter med eleven i centrum. Kunskap, lärande och utveckling är i fokus. Vi strävar efter att varje elev ska möta en tillgänglig lärmiljö, respekt, goda relationer med både barn och vuxna och nå sin fulla potential
 2. Våra värderingar. Våra värderingar är kärnan i vårt företag. De representerar våra grundläggande attityder och utgör grunden för vårt beteende och kännetecknar vårt sätt att arbeta. Amgen i Sverige ska ligga i framkanten och vara en visionär som är modig, kraftfull, klok och generös
 3. Värdegrund, vision och mål Vår gemensamma värdegrund Alla medarbetare med input från elevrådet har med handledning av Värdeskaparna tagit fram en gemensam värdegrund - med fokus på beteende - Vad vi gör när vi lever efter vår värdegrund
 4. Värderingar - mer än vackra ord. Av Stefan Saidac den 17 oktober 2012 942 visningar. FÖRETAGSKULTUR. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Men om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden, påpekar vår gästskribent Stefan Saidac
 5. imalistisk livsstil är att göra medvetna.
Mål - Bravida

Värdegrund och mål Gullmarsgårde

 1. Konsten att sätta mål handlar om att veta vad som behöver följas upp. Smarta mål och beteendemål är två vanliga typer av mål. Fördelen med smarta mål är att målen du sätter blir lätta att förstå och möjliga att uppnå. Beteendemål beskriver vad var och en behöver göra för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning
 2. Värdegrund Respekt. Vi är schyssta och respektfulla; Vi ställer upp för och hjälper varandra; Affärsmässighet. Vi tar ansvar för strategiska mål och förändringar; Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut; Öppenhet. Vi är mottagliga för nya perspektiv, människor och idée
 3. dre viktigt. På så sätt påverkar våra värderingar ständigt våra beslut, mål och handlingar. Värderingsstyrt ledarskap skapar framgångsrika organisationer En organisation som genuint genomsyras av sina värderingar blir ofta mycket mer framgångsrik än organisationer som inte tagit fram och förankrat gemensamma värderingar
 4. Du är här: Kommun & Demokrati » Kommunfakta » Vision och mål » Gemensam värdegrund Gemensam värdegrund - KRAM Hedemora kommuns mål är att skapa en tydlig och enhetlig bild av organisationen samt att Hedemora kommun ska upplevas som en välkomnande och trivsam plats
 5. Nationell värdegrund för äldreomsorgen. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett.
 6. Värderingar & Mål . Verksamhetsmål. Dimon Systems verksamhetsmål är att uppfinna nyttiga, smarta och miljövänliga alternativ inom IoT för fastighetsbranschen för att driva en traditionell bransch mot nya höjder. Med Dimon® kan underleverantörer,.

Video: Mål, vision och värderingar Amgen Sverig

Övergripande mål och riktlinjer. I Läroplanens Övergripande mål och riktlinjer presenteras de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan (Lgr 11, s.12). Detta sker under rubrikerna Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång. Vår kultur, vision och värderingar Vi vill skapa en kultur, där affärsområden och bolag samarbetar och arbetar tillsammans. hjälper oss att våga och att ta nödvändiga risker. Modiga människor sätter upp höga mål och älskar att vinna. De vågar säga ifrån om något är fel FUB:s värdegrund och mål Här berättar vi i FUB vilken etik vi tror på (värdegrund), och vilka mål vi arbetar för att nå. FUB:s värdegrund Alla människor har lika värde. Det betyder att: • varje människas liv är meningsfullt och alla har en plats i samhället. • alla människor har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor

Effekt-, resultat- och processmål. Det är som sagt också viktigt att tänka på att det finns olika typer av mål. Om målen är till för att styra ett beteende och få oss att göra rätt saker måste hänsyn tas till detta. Vår erfarenhet visar att det sätts många effektmål och resultatmål, men för få processmål. Arbetar man. Höga mål. Ledning och personal har tydliga och gemensamma mål och visioner för skolans arbete där elevernas framgångar följs upp på ett systematiskt och regelmässigt sätt. Vårt mål är också att eleven är väl insatt i sitt eget lärande och sin utveckling. Förutsättningarna för ett effektivt lärande ska därför utvärderas.

Mål och värderingar - LauRie S

 1. värderingar och våra riktlinjer som utgör H&M:s själ och hjärta. The H&M way definierar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Begreppet fungerar som ett ramverk för vårt sätt att vara och arbeta tillsammans och uppmuntra nya talanger allteftersom d
 2. Affärsidé, mål, strategier och värdegrund. djup industriell kunskap och erfarenhet, finansiell styrka och ett omfattande nätverk. Mål. Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav
 3. Klientarbetet bygger på kunskap, smidighet och inlevelse utan avkall på den egna integriteten. Vi känner ansvar för och är stolta över vårt samhällsuppdrag och är lojala med verksamhetens syfte och mål. Vi känner engagemang och delaktighet i arbetet och förstår den egna arbetsinsatsens betydelse för helheten
 4. Nordic Waterproofing syftar till att upprätthålla en arbetsmiljö kännetecknad av ansvar och delaktighet, etik och moral, öppenhet och samarbete. Kombinerat med ett fokus på kunden och deras behov, gör dessa värderingar det möjligt för koncernen att uppfylla sina mål och strategiska prioriteringar
 5. Mål och syfte Ökad insikt angående sina egna värderingar. Bidra till att eleverna får lättare att prioritera. Bidra till att eleverna får något konkret att navigera efter. Bidra till en ökad möjlighet att snabbare komma till önskad situation eller önskat mål. En ökad förståelse angående egn
 6. Våra värderingar hjälper oss att nå våra mål, att hitta rätt person till rätt plats och inspirerar vårt beteende, presentation och kommunikation. Läs mer om vårt syfte och våra värderingar här
 7. Mål, vision och värdegrund Vi på Klastorp-Essinge skolor utbildar framtidens entreprenörer och medmänniskor för ett hållbart samhälle Skolenheten har full lärarbehörighet. Det förebyggande arbetssättet är ett resultat av skolenhetens höga resultat

Det övergripande målet för detta delprojekt har varit att bidra till en bättre förståelse av de intellektuella drivkrafter - såsom idéer, värderingar och intressen - som ligger bakom dagens situation när det gäller skog, skogsbruk och skogsvetenskap. Detta har gjort Kommunens vision och verksamhetsgrund samt förhållningssätt gäller alla verksamheter och ligger i linje med den värdegrund och de förhållningssätt och arbetssätt som förvaltningen tidigare formulerat. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL ETT HÅLLBART VARBERG Kommunfullmäktige har beslutat om de strategiska målområden och.

Reklam - Bild med Marianne

Mål, vision och värderingar Företagssektor Fabrik Kortvirkesmetoden Quality policy GDPR. Historia. Media. Nyheter Bilder och filmer Broschyrer PONSSE News Annual reports Logos Ponsse Studio. Events. Customer releases. Ponsse Ladies. Investors. Releases Financial information Share Corporate info IR calendar IR contacts Annual general meeting. och hur politikernas beslut och ditt arbete samverkar. Extra viktigt är att veta hur vi i Kungsbacka valt att arbeta för att få en så bra styrning och uppföljning som möjligt på våra verksamheter. I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål och en gemensam värdegrund

Arbeta med förskolans och skolans värdegrund - Skolverke

vision och värdegrund och kunna agera utifrån de vär deringar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje samhälle som är hållbart fr framtiden. Det innebär att: Mål & budget 2020-2022 | 9 Värdegrunden är en viktig och avgrande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskrive Ett viktigt samhällsuppdrag utifrån demokratiska värderingar. Att jobba statligt innebär att medborgarna är din arbetsgivare. Du arbetar för alla som bor i Sverige och i en verksamhet som betalas av skattepengar. Det är ett stort uppdrag som också innebär ett stort ansvar. Sveriges Domstolar består av ett 80-tal olika myndigheter och.

insidan

Livets mål och värderingar - Lita på resan -vägen tillbaka

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. prioriteringar och mål. • Den andra delen och består av budgetprognos. Budgetprognosen innehåller den ekonomiska bilden för 2022 med prognos över intäkter, kostnader och verksamhetens resultat. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla samman hel Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Scouterna utvecklar till exempel sin ledarskapsförmåga, självinsikt och självkänsla och förmåga att vara aktiv i gruppen. Vi kallar förmågorna för målspår. Scouterna följer 14 spår och når mål i sin utveckling

Vision, mål och värderingar, Region Jönköpings lä

 1. Mission och värderingar. Cambios mission handlar om att vi vill göra skillnad inom vård och omsorg, och bidra till ett samhälle där vi kan främja hälsa proaktivt genom ny teknik
 2. Tanken bakom att börja varje mål med ett jag är att utgå ifrån publikens behov och önskemål. Värdegrund Sveriges Radios värdegrund är hämtad ur vårt sändningstillstånd
 3. Vårt mål är att Kalmar kommuns anställda ska ha en så hög kompetens som möjligt. Därför eftersträvar vi att kunna erbjuda flera utvecklingsmöjligheter som utbildningar och möjligheter till ändrade eller nya arbetsuppgifter
 4. Vision och värdegrund 8 | Mål & budget 2020-2022. Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhåll
 5. / Vision, affärsidé och mål Med ambitionen att skriva svensk industrihistoria Swedish Stirling har sedan grundandet drivits av ambitionen att utveckla stirlingteknos enastående förmåga att med tillförlitlighet omvandla värmeenergi till elektricitet med hög kapacitet och verkningsgrad
 6. Mål- och budget 2020-2022 2 Förord Mål-, vision- och budgetförslag från Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i samarbete. Liksom övriga kommunsverige står Bollebygds kommun inför väsentliga utmaningar. För 2020 budgeteras ett väsentligen försämrat resultat

Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverke

Vi fungerar kundorienterat och främjar arbetsförmågan; Vi växer lönsamt i takt med våra kunder; Vi erbjuder digitaliserade servicekedjor och processer; Vi placerar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt; Vi arbetar enligt våra värderingar för att nå våra mål: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans Värderingar och principer. Sikas framgång är inte bara beroende av att följa rätt strategi, utan är lika mycket baserad på alla medarbetares förtroende och engagemang. Sikas resa till globalt ledarskap bygger på företagets filosofi och Sika Spirit. Sika Spirit är synonym men de starka värderingar och principer som utgör företagets. Infoblad för utbildningen Värdegrund, bemötande och förhållningssätt. Utbildning. KUI FÖRETAGSUTBILDNING. 08-522 506 90. info@ kui.se. Lås mer om Utbildning. KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola - alltid med målet att göra verklig skillnad för individ.

Om oss - THEA Privata GrundskolaDenise Laskowski | Externwebben

Hållbarhetspolicy och Ansvarskod sätter ramarna Hållbarhetspolicy. SFV:s policy för hållbarhet tydliggör att SFV ska bedriva en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull fastighetsförvaltning. Den anger också att SFV ska bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet samt nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde Verksamhetsmål och uppdrag . Den värdegrund och det uppdrag som verksamheterna inom förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem har ska bedrivas utifrån de mål och riktlinjer som anges i de nationella styrdokumenten, läroplanerna och skollagen Vision, affärsidé och värderingar. Kristinehamnsbostäders strategiska inriktning styrs av faktorer i omvärlden respektive i den egna organisationen. Vår vision, vår affärsidé och våra värderingar utgör grunden för våra mål och handlingsplaner, vilka säkerställer att vi når dit vi vill Gränges företagskultur och värdegrund är viktiga för att attrahera och behålla medarbetare. Kärnvärdena visar att Gränges medarbetare främjar att ge service till kunder och andra intressenter, får saker att hända, konstant söker nya och bättre lösningar och samarbetar aktivt Med målet i sikte är Iris podcast med programledarna Charlotte Ohlson Bresciani och Lisa Gustafsson. De båda arbetar på Iris som bland annat coacher och föreläsare. Avsnitten, som släpps varannan måndag, har olika teman och gäster. Lisa och Charlotte tar med lyssnarna på en resa mellan sina och gästernas erfarenheter. Här får du tips och inspiration för livet och arbetslivet