Home

JO anmälan Kriminalvården

JO dnr 5271-2011 lagen

JO dnr 5271-2011. Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, om ifrågasatt brott mot tystnadsplikten m.m. Beslutet i korthet: Ett påstående från anmälaren om att en kriminalvårdstjänsteman röjt sekretessbelagda uppgifter om honom och lämnat omdömen om honom till en utomstående har tillbakavisats av Kriminalvården Kriminalvården anmodades att yttra sig över vad AA anfört i sin anmälan till JO. Av yttrandet skulle framgå vilka rutiner som tillämpades för delgivning av beslut då en klient har ett befullmäktigat ombud och från vilken tidpunkt fristen för att begära omprövning i dessa fall beräknades JO dnr 4660-2017. Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome om förtroenderådets möjligheter att sprida information. Beslutet i korthet: Förtroenderådet i anstalten hade på en anslagstavla i de allmänna utrymmena på avdelningen anslagit ett informationsblad kallat Förtroenderådsbladet När en anmälan kommer in till JO registreras den i JO:s ärendehanteringssystem och förses med ett nummer - ett diarienummer.Numret används vid bl.a. kommunikationen mellan JO och anmälaren. Därefter fördelas ärendet till den JO som ansvarar för tillsynen av den myndighet som anmälan gäller. Två sakkunniga jurister granskar anmälan och en handläggare i ärendet utses Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för brister i hanteringen av besök av barn m.m. Beslutet i korthet: I anstalten Kumla är det den intagnes ansvar att hålla sig informerad om kommande besök och ofta är det besökaren som meddelar honom om besöket. Personalen underrättar den intagne först samma dag som besöket ska äga rum JO dnr 340-2007. Anmälan mot Kriminalvården, häktet Göteborg, om förhållandena för och behandlingen av kvinnliga intagna. AA har i en anmälan, som kom in till JO den 23 januari 2007, klagat på förhållandena för de kvinnliga intagna i häktet Göteborg JO dnr 5186-2015. Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, om att en besökare blivit föremål för ytliga kroppsbesiktningar stickprovsvis. Beslutet i korthet: En intagen har framfört klagomål över att hans hustru i samband med besök av honom i Kriminalvården, anstalten Skänninge, vid flera tillfällen blivit föremål för. Yttrande över SOU 2021:46 Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål. Remiss av Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter. Yttrande över promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

JO dnr 1057-2012 lagen

JO dnr 4660-2017 lagen

När en anmälan kommer in till JO - J

En grupp intagna vid Tygelsjöanstalten i Skåne har anmält Kriminalvården till Justitieombudsmannen, JO, uppger SVT. Enligt anmälan strider besöksförbudet mot barnkonventionen Händelsen skedde 2018. Nu har JO skrivit en anmälan där kritik riktas mot kriminalvården. Den häktade, en man i 40-årsåldern, hade i september 2018 lämnat in en permissionsansökan eftersom hans fru hade planerad förlossning den 30 oktober, som han önskade vara med på JO kritiserar Skänningeanstalten. KRIMINALVÅRDEN 2021-11-02. Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvårdens anstalt Skänninge, sedan en hel avdelning intagna placerades i avskildhet under fyra dagar. Flera av de intagna fick ingen möjlighet till utevistelse under avskildheten. Av: Peter Nordebo

Start - J

Martin Jonsson, 33, slog ihjäl Lotta Rudholm. Nu JO-anmäler den dömde mördaren Kriminalvården. För att han nekas besö bestraffning inom Kriminalvården enligt JO. Detta görs genom att undersöka hur JO uttrycker sig i utlåtanden som avser dels s.k. Opcat-inspektioner ifrån JO:s NPM-enhet, dels klagomål rörande behandling och bestraffning ifrån intagna på fängelseanstalter och häkten i Sverige Sedan i mars råder besöksförbud på alla landets fängelser, med anledning av coronaviruset. Alla permissioner har också ställts in. Men i frustrationen att inte få träffa sina nära och kära har nu en grupp pappor på Tygelsjöanstalten i Skåne anmält Kriminalvården till JO, rapporterar SVT Nyheter.. I anmälan hänvisar man bland annat till FN:s Barnkonvention Chefs-JO Elisabet Fura konstaterar i sitt beslut att fängelselagen tydligt föreskriver att en intagen inte får placeras så att han eller hon underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas. Trots det har Kriminalvårdens säkerhetsenhet i anstalten Saltvik delvis använts för placering av. Pappor JO-anmäler Kriminalvården för besöksförbud: Enligt anmälan har det dessutom kommit cirka 50 nya fångar till anstalten sedan besöks- och permissionsförbudet infördes

Den utpekade gängledaren Eddie Jobe, 32, avtjänar ett straff på säkerhetsavdelningen på Saltvik för grov utpressning. Nu JO-anmäler han Kriminalvården. Anledningen , menar han, är att Kriminalvården granskar förtrolig post. Kan inte på ett rättssäkert sätt förbereda mitt försvar, skriver Eddie Jobe i sin anmälan Riksdagens ombudsmän, JO, har nu granskat beslutet. JO:s kritik går på samma linje som Advokatsamfundets. JO Katarina Påhlsson kritiserar att Kriminalvården inte införde den nya regleringen genom en ändring av föreskrifterna i myndighetens författningssamling, KVFS, utan i ett enskilt beslut meddelat av generaldirektören Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården på grund av omständigheter i samband med att en intagen kvinna på anstalten Hinseberg hölls isolerad nästan ett år. Hoppa till huvudinnehåll GES UT I mars i år gjordes en JO-anmälan då hon fortfarande var isolerad på anstalten Justitieombudsmannen (JO) inleder utredning mot Kriminalvården sedan en man från Gotland anmält att myndigheten ska ha slarvat bort ett förundersökningsprotokoll med tillhörande anteckningar. Visby 2 oktober 2021 12:06. Förundersökningsprotokollet som enligt mannen var fullt av viktiga anteckningar försvann under en förflyttning. Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Tygelsjö JO eftersom Kriminalvården inte anser att ett beslut om styrkt misskötsamhet kan omprövas eller överklagas, endast varningar kan enligt Kriminalvården överklagas. En annan regel är att man måste städa sitt bostadsrum

Kvinnan menar att kriminalvården och de två cheferna har inskränkt hennes grundläggande rättighet att meddela sig och att dela sina åsikter offentligt, och hon har därför gjort en JO-anmälan. JO har begärt in yttrande från kriminalvården. Det ska ha komma in till JO senast den 5 maj Fängslad man JO-anmäler barnbesök som inte blev av. Lyssna från tidpunkt: 0:37 min. Finns på Min sida. Publicerat tisdag 28 september kl 07.48. Ett barn som åkt 70 mil från hemmet i. En intagen på häktet i Göteborg framförde i en JO-anmälan klagomål mot Kriminalvården där han anförde att han inte fått sin antibiotika i enlighet med läkares ordination. I ett remissvar anförde Kriminalvården, region Väst, genom regionchefen, bl.a. följande: Den intagne var av läkare ordinerad Kåvepenin under tio dagar, att intas morgon, lunch och kväll

Rättegången mot den åtalade barnläkaren pågår i Stockholm. Nyligen JO-anmälde han kriminalvården för att han inte kan förbereda sitt försvar och nu begär JO ett yttrande från kriminalvården Frihetsberövad man JO-anmälde Kriminalvården för homofrimärken Av Redaktionen, 2017-10-24 redaktionen@nordfront.se. KULTURMARXISM. En valfrihetstörstande man har JO-anmält Kriminalvården för att han ansåg sig tvungen att köpa frimärken märkta med homolobbyns regnbågsflagga

JO dnr 340-2007 lagen

 1. alvården har börjat säkerhetsklassa all sin personal. Nu anmäls myndigheten till JO av en grupp anställda i Göteborg. De vill ha reda på om klassningen strider mot gällande lag
 2. alvården. Gotland 28 december 2020 10:03 Mannen, som i juni fick sitt livstidsstraff tidsbestämt till 28 års fängelse, klagade 2019 till JO på hur Kri
 3. alvården svarar på JO-anmälan: Stoppat fångbesök enligt reglerna. En kvinna med femårig dotter som skulle besöka den intagne fadern på anstalten stoppades eftersom hon inte hade giltig legitimation - barnet blev upprört och den intagne JO-anmälde händelse
 4. Intern JO-anmäler vårdare på anstalt för rasism. En intern på en anstalt i länet har gjort en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, efter att han upplevt att personalen agerat rasistiskt.
 5. I augusti 2018 omskrevs det här tidigare om den JO-anmälan som FoodMonitors ansvarige utgivare lämnat in efter vad han ansett varit ett felaktigt behandlade från två poliser.. I går kom så svaret från justitieombudsmannen, JO, om att Polismyndigheten ska kritiseras.. Bedömning. Min granskning har avsett hur poliserna agerade mot AA när han filmade vid det aktuella tillfället
 6. Anmälan för initiativärende till JO. Vi har nu skrivit ihop en JO anmälan då att vi vill att JO ska inleda ett initiativärende för att utreda Sveriges sätt att skydda våra barn mot sexuella övergrepp. Det fungerar inte att vi inte kan skydda det viktigaste som vi har från en framtid i det träsk av tragedier som sexuella övergrepp i.
 7. alvårdens hämnd mot JK-anmälan. Av Dick Sundevall 2015-01-18. Alla medborgare har en demokratisk rättighet att göra såväl JO- som JK-anmälningar. Det gäller även intagna på olika fängelser. Ricard Nilsson gjorde en omfattande JK-anmälan gentemot Kirsebergfängelset

JO dnr 5186-2015 lagen

Remissyttranden från JO - J

Situationen för intagna inom kriminalvården under - J

En intagen på Bomhus häkte gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om häktets användning av namnskyltar vid bostadsrummen. Anledningen var enligt mannen att skyltarna medförde fara för honom på grund av ett rykte som spridits på avdelningen Kriminalvården drar in intagnas telefontillstånd på svenska anstalter. Motiveringen är att de anhöriga försöker manipulera telefonlinjen. Men många som. Du har rätt att ta del av informationen du har begärt och det finns ingen anledning för kriminalvården att inte ge ut uppgiften. I det fall man är missnöjd med hur en myndighet bemött en och då man anser att man blivit felaktigt behandlad finns det också möjlighet att göra en JO-anmälan Anmälan mot kriminalvården, häktet helsingborg, avseende rutinerna för. Häktade personer får skicka brev till varandra, men de får inte diskutera fallet i någon form. Jo kritiserar häktet i göteborg för att i strid med lagen öppnat ett brev från en advokat till dennes klient. Anmälan baseras på ett antal brev som

Justitieombudsmannen, JO, inleder en utredning mot Kriminalvården efter att en intagen på anstalten i Mariefred anmält att han fått vänta i upp till en timme när han vill gå på toaletten Advokaten ska ha sökt den intagne vid flera tillfällen utan att han meddelats om det. I anmälan skriver den intagne Det är inte bara jag som är drabbad av detta. Nu har JO begärt ett yttrande från kriminalvården gällande det som står i anmälan. Svaret ska vara JO tillhanda senast 29 maj Er anmälan till JO BESLUT Datum 2012 -IO- O I Mikael Bonnier Aktbil 5182-2012 Ni har i en anmälan framPört klagomål mot Kriminalvården. Det som Ni har anfört ger inte anledning till någon annan åtgärd än att en kopia av detta beslut och Er anmälan översänds till myndigheten för kännedom Kvinnan, som dömdes för dödsmisshandeln av åttaåriga Karlskronaflickan Yara, lämnade en anmälan till JO. Nu tillbakavisar Kriminalvården kritiken

Fånge JO-anmäler kriminalvårde

 1. alvårdare har JO-anmälts av en fånge i Malmö. Enligt anmälan har kvinnan haft för mycket parfym på sig, tagit på hans kropp och även kommenterat att han är vältränad
 2. alvården bland annat yttrar sig om matlådehändelsen, händelsen med rakbladet och om att han inte upplysts om att utvisningen skjutits upp
 3. alvården är ett spel för gallerierna, anser intagna på Tygelsjöanstalten utanför Malmö. En grupp pappor som sitter där JO-anmäler beslutet om besöks- och permissionsförbud, som hindrar dem från att träffa sina barn, rapporterar SVT. Papporna hävdar att beslutet strider mot FN:s barnkonvention. En av dem säger anonymt ti..
 4. Intagna hölls avskilda för länge - JO-kritik mot Skänningeanstalten. Skänningeanstalten får JO-kritik på flera punkter efter ett beslut som innebar att en hel avdelning placerades i avskildhet under flera dagar. Enligt JO har de intagna hållits avskilda under längre tid än vad som ryms inom den aktuella bestämmelsen i fängelselagen
 5. Häktade personer, misstänkta för allvarliga brott, kan planera och tipsa varandra om hur man kommer undan rättvisan. Det är bilden som målas upp i en JO-anmälan om Göteborgs häktesceller
 6. alvården har fått möjlighet att yttra sig över anmälan och har då anfört att det råder.

Halland En intagen JO-anmälde Kriminalvården i Halmstad efter att ha tillbringat en natt på toaletten. Men anstalten slipper kritik. Uppdaterad för 1 årtionde sedan 09:19 - 9 nov, 201 När den häktade sedan talade om att göra en JO-anmälan ska hen dessutom ha blivit kallad horunge och hotad med vistelse i isoleringscell. Kriminalvården har utrett händelsen och kommit fram till att påhoppet och hotet om isoleringscell inte kan styrkas Han gjorde därför en JO-anmälan av Kriminalvården. Han har också anklagat tre poliser för övervåld, bland annat skulle de ha satt handfängsel för hårt. I sitt yttrande till JO tillbakavisar Kriminalvården anklagelserna och hävdar att dess egen utredning visar att inget fel begåtts. Publicerad: 4 februari 2017

En intern har anmält kriminalvården i Nyköping. Enligt mannen har anstaltens personal hindrat honom från att prata enskilt med sin advokat. Nu har Justitieombudsmannen (JO) startat en utredning Kriminalvården yttrar sig till Justitieombudsmannen sedan en fånge på Karlskogaanstalten anmält brister En fånge vid Johannesbergsanstalten har gjort en JO-anmälan till följd av bristande postrutiner. Till följd av anmälan har anstalten ändrat sitt tillvägagångssätt. I skrivelsen till Justitieombudsmannen (JO) från förtroenderådet vid avdelning G-H på Johannesbergsanstalten framkommer att det mellan den 30 november och 5 december 2018 inte delades ut någon post till de intagna på. Intagna pappor JO-anmäler besöksförbud Besöksförbudet inom kriminalvården är ett spel för gallerierna, anser intagna på Tygelsjöanstalten utanför Malmö. Tygelsjö 28 maj 2020 08:0 Anmälningsflod efter pengastopp till fångar. Justitieombudsmannen har redan fått in flera anmälningar mot Kriminalvårdens beslut från häktade, intagna och anhöriga. Arkivbild

JO dnr 2017-2015 lagen

I sin JO-anmälan skrev läkaren att han mötte minst två tidigare kollegor som kände igen honom. Efter händelsen drabbades han av ångest. JO anser att sjukhusbesöket hanterades dåligt av Kriminalvården. Med facit i hand finns det enligt min mening anledning att ifrågasätta den säkerhetsbedömning som gjordes JO-anmälan: Kumlafångar fick inte ny toaborste Nio fångar har JO-anmält en kriminalvårdare på Kumlaanstalten för att hen inte gett dem en ny toalettborste under en hel vecka. Annon JO-kritik mot Kriminalvården efter Tronds hemliga besök. Publicerad: 14 oktober 2008, 09:14 Uppdaterad: 6 december 2015, 16:38. Tidaholmsanstalten har inte raderat uppgifter om Trond Sefastssons besök utan brustit i registreringsrutinerna. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast Besöks- och permissionsförbudet inom kriminalvården strider mot FN:s barnkonvention hävdar en grupp intagna pappor i en JO-anmälan. Arkivbild JO begärde att Kriminalvården skulle yttra sig över anmälan. I svaret framgick att den anmälda tjänstemannen påstod att han hade ringt till den sökande för att diskutera dennes begäran, och att sökanden då hade begränsat begäran till enbart besluten

Anstalten Hall i Södertälje får kritik - JO: Förtjänar

Nu JO-anmäler den dömde kvinnomördaren Kriminalvården. För att han nekas besök av kvinnliga bekanta. Martin Jonsson, 33, misshandlade 41-åriga Lotta Rudholm till döds i hennes egen bostad i Bromma i Stockholm. Enligt åklagaren tog han en paus i den brutala misshandeln som slutade först när det var för sent att rädda hennes liv Här är ett formulär för JO-anmälan som du kan använda dig av. Skadeståndsanspråk: En JO-anmälan kan leda till att JO i ett beslut kritiserar myndigheten. har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, till exempel polismyndigheten eller kriminalvården kan man klaga hos JO. Det kan vem som helst göra. PÅ JO:. Jonas Falk JO-anmäler Kriminalvården för att han fortfarande är isolerad, trots den friande domen i hovrätten. Det är varken den svenska åklagaren eller den spanska förundersökningsdomaren som har begärt det, utan den här isoleringen av Falk är Kriminalvårdens beslut. Falk redogör i sin anmälan för bakgrunden till beslutet JO-anmälan efter häktesmordet. Erik Carlsson Nyhetsreporter. Publicerades: 18 Okt 2011, 17:55, Uppdaterades: 18 Okt 2011, 07:17. Kriminalvården JO-anmäls efter häktesmordet i Huddinge.

FOSIE: Kriminalvårdare knuffade fånge - får kritik av J

Min JO-anmälan utgörs av 15 punkter och gissningsvis kommer kritik att riktas mot anstalten, varpå en förändring kommer till stånd. Personligen har jag svårt att förstå hur chefer inom Kriminalvården inte har viss grundläggande juridisk kunskap En anställd på kriminalvården i Sollentuna har JO-anmält sin arbetsgivare efter det att två chefer har kallat henne till samtal på grund av hennes kritiska åsikter om terrororganisationen Islamiska Staten, IS. Det skriver Mitti. Annons I anmälan till Justitieombudsmannen beskriver kvinnan hur hon har kallats till samtal, då det kommit till chefernas kännedom att hon har..

Video: Kriminalvården JO-anmäls Publik

Dömd släpptes inte in – häkte frias – NSD

JO-anmälan inkom i slutet av februari. JO har begärt svar från kriminalvården. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Tommy Johansson. Kontakta oss. Ring växeln: 0155-767 00. Allmänna frågor: Kontakta kundservice. Utebliven tidning: Gör en anmälan här. Kontakta oss Anmälan mot Polismyndigheten Dalarna för att myndigheten lämnat sekretessbelagd uppgift till Kronofogdemyndigheten om Kritik mot Kriminalvården bl.a. för genomförandet av transpor-ten av en person som var omhändertagen enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LV Dock medger Kriminalvården att det brusit vad gäller handläggningstid i samme intagnes begäran om att få ett utdrag ur en journal med uppgifter kopplat till den intagnes person. Uppgifter som den intagne ville ha ut för att komplettera sin JO-anmälan om de upplevda trakasserierna Även i en annan anmälan vill JO ha in ett yttrande. I det fallet rör det sig om att en kriminalvårdare på Skänningeanstalten ska ha agerat hotfullt, aggressivt och skrikit mot en fånge.

Besöksförbudet inom kriminalvården är ett spel för gallerierna, anser intagna på Tygelsjöanstalten utanför Malmö. Tygelsjö 28 maj 2020 08:00 En grupp pappor som sitter där JO-anmäler beslutet om besöks- och permissionsförbud, som hindrar dem från att träffa sina barn, rapporterar SVT Händelsen fick de intagna att känna oro över sin säkerhet och en av dem skrev dagen efter incidenten ett brev till Justitieombudsmannen, JO, med en anmälan riktad mot Kriminalvården. Vi kunde alltså sen runt 23-tiden i går fram till 07.00 ej påkalla hjälp vid behov JO-anmälan kom från en advokat som agerade offentlig försvarare för en klient i ett brottmål. Under ett besök av denne, inför huvudförhandlingen i målet, tog klienten stödanteckningar i syfte att förbereda sitt försvar. Efter att klientbesöket avslutats fattade Kriminalvården beslutet att inte låta klienten behålla anteckningarna

JO utreder normalt inte sådant som är mer än två år gammalt. JO kan inte ändra domar eller beslut. Den som vill ha ändring i en dom eller ett beslut bör överklaga till högre instans inom domstolen. När du skickar in en anmälan till JO är det viktigt att ange vilken myndighet och/eller tjänsteman som din anmälan riktar sig emot I en anmälan som kom in till Justitiekanslern den 4 april 2017 gjorde L.K. gällande att regionchefen S.O. vid Kriminalvården i samband med ett s.k. samverkansmöte den 3 februari 2017 hade uttalat sig negativt om de uppgifter som L.K. lämnat till massmedia. I ett till anmälan fogat protokoll från mötet fanns bl.a. följande antecknat

Två interner på Högsboanstalten har JO-anmält Kriminalvården. Anledningen: De anser att de får för lite mat. Man kan inte begära oxfilé i fängelset men man kan faktiskt kräva att få. Kriminalvården får frän kritik för att mannen inte fick tillräcklig vård (JO) sätter stora Det har också upprättats en lex Maria-anmälan JO utreder anmälan mot Kriminalvården. En kvinna som känner sig hotad gjorde anmälan mot Kriminalvården - nu kräver JO ett svar. 14 september 2015 13:16 I JO-anmälan uppger fången att bilderna bland annat visade före detta intagna och att dessa hade tagits med vårdarens tjänstetelefon. Fången beskriver vidare flera andra fotografier som han. Han JO-anmälde Kriminalvården, men nu uppger SVT Södertälje att mannens säkerhetsnivå har sänkts igen och att samtalen med präst därför kan ske i enrum igen. På grund av JO-anmälan har samtidigt Hallanstalten beslutat att erbjuda själavård i rum med glasrutor

JO gav klagande rätt om säkerhetsklassning Publik

Kriminalvården JO-anmäld för besöksförbud Publik

 1. alvården anser sig ha i sådana situationer. Den intagne avslutar sin anmälan med att konstatera att han blev mycket kränkt av vårdarens agerande då det finns filmer och bilder av sexuell natur i hans telefon
 2. alvården till Justitieombudsmannen, JO. Han hävdade i anmälan, via sina försvarare, att häktet i Huddinge inte såg till att han hade tillgång till förundersökningen när han flyttades till häktet Kronoberg
 3. Karlskogaanstalten yttrar sig till Justitieombudsmannen, JO, sedan en fånge anmält bristande handläggning
 4. alvården till Justitieombudsmannen uppger sig ha förlorat hörseln då han inte fått träffa en läkare i tid. JO finner dock inga skäl att rikta kritik mot Kri
 5. Enligt en JO-anmälan ska en intagen på anstalten i Västervik ha nekats tolk då han skulle få ett beslut förklarat för sig. 25 maj 2017 21:30 En intagen på anstalten Västervik Norra har gjort en JO-anmälan efter att han ska ha nekats tolk
 6. alvården om vad som hände den aktuella dagen
 7. alvården åtgärdar problemen. Tidningen Filen - fångkampstidning över murarna , publicerade nyligen en artikel om kritiken. I juli fick JO in en anmälan från en intagen på Hall som beskrev problemen med posthanteringen

JO-anmälan: Häktad missade förlossning efter slarv

 1. alvården har lämnat ett yttrande om JO-anmälan och ser mycket allvarligt på att en försändelse till en intagen försvunnit under den tid som Kri
 2. Fångar och deras anhöriga protesterar nu mot ett beslut som stoppar möjligheten för de intagna att ta emot pengar utifrån. En kvinna vars partner sitter fängslad skriver i sin JO-anmälan.
 3. alvården Ännu en gång slår justitieombudsmannen (JO) ned på Kri
 4. alvården anser de, med rätta, att det inte borde vara några problem att ta fram frimärken utan politiska budskap. Hbtq-lobbyn är mäktig Det kan kanske låta som en underlig sak att reagera på
GÖTEBORG: Häktade fick målade ägg – anmälde till JOKvinna fick klä av sig för att läsa post – anmäler anstaltMördaren Nenad Misovics larm från cellen: De förstör bevis