Home

Kunskarav Samhällskunskap åk 6

Sh kunskarav 6 Att reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur. Samhällskunskap Åk6 3 (3) Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 6 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 6 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda Delkunskarav samhällskunskap åk 6, utan progressionsuttryck (d.v.s. utan de progressionsuttryck som särskiljer betygsnivåerna, de märks här ut med *): Delkunskarav 1: Eleven har * kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska oc Denna är en sammanslagning av kunskaravsmatriserna för respektive ämne i blocken NO och SO (kemi, fysik, biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO), vilket kunnat göras eftersom kunskaraven för varje enskilt ämne i blocken är exakt desamma. För årskurs 6 och 9 är dock kunskaraven olika för varje ämne Kunskarav. Ha kunskaper om olika samhällsstrukturer. Använda samhällsvetenskapliga begrepp. Resonera kring hur individer och grupper kan påverka olika beslut. Centralt innehåll Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas

och samhällskunskap åk 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskarav. Syftestexten avslutas med ett antal mål, fyra i geografi och sex Kunskarav. Se nedan. Bedömning. I samband med lektionen och kommande genomgångar. Repetition vid olika tillfällen. Vid skriftliga och muntliga genomgångar. Redovisning muntligt och skriftligt. I bedömningen jobbar vi mot ovanstående mål i läroplanen. Dessa skall uppfyllas mot slutet av årskurs 6 och betyget E eller mer Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 4-6 och kan kopplas till det. i åk 6 Fysik - Kunskarav i slutet av åk 6 Namn:_____ Klass: _____ E C A Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera. De nationella proven i samhällskunskap för åk 6 avser att pröva elevernas kunskaper i ämnet enligt kursplanens kunskarav. Eftersom kunskaraven ofta inte direkt pekar ut ett innehåll, så kan man säga att det som prövas är kunskaraven applicerat på det centrala innehållet för samhällskunskap åk 9

Västansjö byskola F-6 Samhällskunskap åk 5-6 robin.sundqvist@vastansjobyskola.se PEDAGOGISK PLANERING i SAMHÄLLSKUNSKAP LAG & RÄTT, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SYFTE UTIFRÅN KURSPLANEN I SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 4-6 Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utveckla Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 6. Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 6. Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. Geografi, kunskarav i slutet av åk 6

Matris i Skolbanken: Samhällskunskap kunskarav åk 6 LGR 1

  1. Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 6 Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder. Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden
  2. Vi måste till exempel se till att alla får vara med och bestämma. Vi måste ordna så att det finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi måste ha lagar som talar om vad man får och inte får göra. Allt detta kan ni läsa om i PULS Samhällskunskap 4-6
  3. Åk 6 Kunskarav E-nivå Åk 6 Eleven 1. visar kunskaper om natur- och kulturlandskap, om vad som formar jordytan och konsekven-ser det får för människa och na-tur. 2. använder geografiska be-3. 4.
  4. (Från Lgr-11, Historia; Centralt innehåll åk 4-6) Det här ska du lära dig Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden

Lektion se 22378 lgr 11 special 4 6 by Andreas - Issuu

Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 6 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 6 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. Kunskarav för betyget E I princip är BOK A avsedd för åk 7 och del av åk 8 och BOK B resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering. SO-läromedlen är aktuella och helt anpassade till Lgr 11. De täcker in kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskarav

Idrott åk 7-9 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. Centralt innehåll Samhällskunskap åk 4-6 Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. Kunskarav Samhällskunskap åk 7- Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskaraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Läs mer Lgr11/Lgr22 är uppbyggda av syften, centralt. Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskaraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6 Eleverna kartläggs i förhållande till kunskaraven i Historia.Tummen Upp! Religion kartläggning åk 6 utkommer under 2014.Om författarnaTummen Upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6Göran Svanelid är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren

Ämnet samhällskunskap är indelat i olika ämnen som handlar om vårt samhälle och världen som den ser ut idag. Här finns också samhällsfakta om världens länder. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6),. Kunskapsmatrisen för åk 4-6. 4-6 Fysik 4-6 Geografi 4-6 Hem- och konsumentkunskap 4-6 Historia 4-6 Idrott och hälsa 4-6 Kemi 4-6 Matematik 4-6 Musik 4-6 Samhällskunskap 4-6 Slöjd 4-6 Svenska 4-6 Svenska som andraspråk 4-6 Teknik 4-6 . Utvärdera gratis kunskarav svenska åk 6 matris skolverket. October 10, 2021 Uncategorized. Samhällskunskap, åk 4-6: • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Bild, åk 7-9: • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. Samhällskunskap, åk 7-9 Hjalmar Holgersson, styrelseledamot i FLS, delar nedan med sig av en uppgift i SO årskurs sex: I årskurs sex har vi arbetat med samhälls- och privatekonomi. Vi har arbetat med olika begrepp såsom budget, buffert, lön, inflation, m.m. Under tiden arbetade vi också med hur den ekonomiska situationen ser ut i dagens Sverige vad de

Kunskaravsmatriser - Vklass kunskapsban

Ur kunskarav i Samhällskunskap, åk 6, LPO 2011: Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspek-tiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempe Natur och samhälle • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Bedömning Geografi Kunskarav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt miljö och samhälle /energi, miljö, hälsa och samhälle, Kunskarav i slutet av årskurs 6 Genom undervisningen i TEKNIK ska Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Summa Teknik 47 65 88 200 NO 143 193 264 600 Biologi 55 75 Fysik 55 75 Kemi 55 75. Stärkt digital kompetens i skolan Kunskapsöversikter ger en helt ny överblick över ett ämnes kunskarav som hjälper både dig, Åk 1 - 6 Engelska Engelska Matematik Matematik Musik Musik NO Samhällskunskap 1a 1 Shk 1a 1 Svenska 1 Svenska 1

Kursmål och kunskarav, åk 6 . Bild. Arbetsområden 2017-2018 (PDF, 46 KB) Engelska. Portfoliouppgift ht-17: Write a story (PDF, 150 KB) Planering vecka 4-7: English speaking countries (PDF, 214 KB) Samhällskunskap: Lilla Aktuellts årskrönika 2017 - innehåll (PDF, 93 KB Samhällskunskap Förmåga E C A Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Kan föra enkla resonemang om hur identiteter skapas och påverkas av sin omgivning. Kan föra relativt väl utvecklade resonemang om identiteter skapas och påverkas av sin omgivning. Kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om identiteter skapas och påverkas av si Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskaraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Läs me

Terminsplanering i NO (biologi, kemi, fysik) årskurs 6 HT Ärentunaskolan Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhe 4-6 grundbok och Religion 7-9 samt har varit re-ferensläsare till flera av Capensis läroböcker, från mellanstadiet till gymnasiet. Jan Wiklund är redaktör för Capensis SO-serie för mellanstadiet och är dessutom en av författarna bakom Geografi 4-6, Geografi 7-9, Samhällskunskap 7-9 och Samhällskunskap 1a1 1 Geografi åk 6 Kunskarav: Utforska och analysera samband mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.Syftet med dessa tematiska kartor var att eleverna med två helt valfria kartor skulle försöka hitta samband.Finns det samband mellan var globala företag anlägger sin Religionskunskap åk 6 och åk 9 - Göteborgs universitet Samhällskunskap åk 6 och åk 9 - Göteborgs universite Kunskarav betyg E Geografi åk 6 Eleven har grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och nat Nyckelord: fenomenografi, grundskoleelever, kunskarav, nyanserat resonemang, samhällskunskap, styrdokument, värdeord, Abstract Kunskaraven är ständigt diskuterade och det är en diskussion som förs på olika nivåer. Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finn

Terminsplanering geografi åk 6 - Clio Onlin

Chokladtoppar Lärarhandledning

SO åk 7 och 8: Svar på instuderingsfrågorna till Lag och Rätt. 11 november, 2015 lindamengstrom Lämna en kommentar. -. I en rättsstat hålls den dömande makten (domstolar), den lagstiftande (riksdagen) och den verkställande (polisen) åtskilda. Det innebär att en och samma person inte både kan stifta lagar och döma brottslingar Read Lektion se 22378 lgr 11 special 4 6 by Andreas on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here Colores åk 6 Motiverande och lustfylld spanskundervisning. Digital lärresurs Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle genomsyrar texterna och i varje bok presenteras några länder mera grundligt. med kunskarav i matrisform till bokens kapitel och två större prov med bedömningsmatriser Uppgifter till 16 november 2015 Källkritisk övning om industriella revolutionen. /Lycka till! _____ Uppgifter till 6 november 2015 Träna inför kommande prov nästa vecka! /Lycka till _____ Uppgifter till 2 november 2015 Plocka fram tre egna frågor och svar till kapitlet om industrialiseringen

Musik år 8-9 | Love, drugs and rock n roll. Förmåga. E. C. A. Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning Författar-presentation: Göran Svanelid: Häftad. Beställningsvara, 158 kr. Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskaraven enligt Lgr 11! Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO samhällskunskap i åk 8 HT 2018. Veckorna 34-41 läser vi samhällskunskap (samt lite historia) och arbetsmomentet individ och samhälle - Sveriges befolkning och välfärd. Momentet har tre olika fokus: dels att beskriva och förklara Sveriges befolkningsutveckling, dels att beskriva och analysera hur Sveriges välfärdssystem är.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Demokrati

Samhällskunskap : kombinerad grundbok och arbetsbok för mellanstadiet. Lärarhandledning / Maj-Britt Wingård. Wingård, Maj-Britt, 1935- (författare) Hildingson, Lars, 1927- (författare) ISBN 9127781054 Publicerad: Stockholm : Natur och kultur, 198 I matematik finns kunskarav för godtagbara kunskaper för åk 3, samt kunskarav för betygen A, C och E för åk 6 och åk 9. -Hur mycket vatten behöver du för att fylla en rad med muggar om det är 1 dl vatten i varje mugg? 1 Kunskarav och nationella prov i matematik Luleå universitet 16 mars 2012 PRIM-gruppen Astrid Pettersson Disposition • PRIM-gruppens uppdrag.

Underlag för lektionsplanering - Vem är same? Åk 4-6

Kemi åk 9 Förmågor F E C A Använda kunskaper i kemi för attLokal pedagogisk planering i religion för årskurs 8

SO 1-6 Planeringsstöd Lgr1

Underlag för lektionsplanering - Bildcollage med faktatext om samer åk 1-3 Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till mål i historia, bild och svenska samt i de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna På denna sida hittar du information som är kopplat till musik och samhälle. Innehållet är kopplat till framförallt två av musikämnets kunskarav: Eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner & vilken betydelse den har & historiskt har haft för individer och samhällen. Eleven kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker & kulturer sam Lektionsplanering Färgläggning + färgteori. Kunna behärska färg och hur kombinationer av färger kan användas i bildskapande arbete. Denna uppgift rekommenderas att utföra efter att eleverna fått ta del av färgteori. Klicka här för att komma till lektionsplanering för färglära. Eleven får en stencil som ska färgläggas och.

PULS Samhällskunskap 4-6 - Natur & Kultu

I åk 4 är det mest basfakta, i åk 5 lite fördjupning och i åk 6 handlar det mer om fundera och reflektera över varför och förklara. Det kan handla om att förklara de olika bildsnitten, vad man behöver för att göra centralperspektiv eller tvåpunktsperspektiv mm. Du hittar arbetsbladen i Webbutiken Skolstart i bildsalen för åk 6 ht-16. Jag ser verkligen fram emot att börja ett nytt läsår tillsammans med åk 6 som är min egen klass. Det är alltid lite speciellt att ha sina egna elever det sista året på mellanstadiet. Det är då som man brukar kunna ta ut svängarna lite extra eftersom de har lite mer kunskap med sej än vad åk 4. Spelet är skapat för att repetera de fyra olika So-ämnena, men kan med fördel även användas för att lära sig några saker kring de områden som eleverna ännu inte hunnit läsa om. Upplägget är liknande som i svenskaspelet. Frågor och uppgifter. Normala och lite mindre normala De första veckorna på terminen kommer vi att slå ihop NO och SO. Det finns mycket innehåll och flera kunskarav som är gemensamma för geografi och biologi, så mellan v33-41 kommer vi att jobba med området hållbar utveckling i båda ämnena. Vi kommer att jobba med Hållbar utveckling tre lektioner i veckan ( mån-tors)- på fredag komme

SO - Geografi - Åk

Centralt innehåll åk 4-6 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. Aktiviteter kopplade till kunskarav åk 6 . Ramsviken i text och bild, Reklamafische Samhällskunskap åk 9 - 2013 6 7 De tre delkunskaraven som prövas ser ut på följande sätt när progressionsuttrycken är med. Betyget E Betyget C Betyget A Delkunskarav 1 Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politisk Vi har läromedlet Upptäck Samhällskunskap från Liber.se. Kunskarav för betyget C i slutet av årskurs 6. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, åk 4-6: Bildframställning. Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete

Terminsplanering biologi åk 6 - Clio Onlin

Geografi /Samhällskunskap • Kartläggning åk 6 Historia SVENSKA • Lärarhandledning åk 3 • Kartläggning åk 2 • Lärarhandledning åk 2 • Kartläggning åk 1 och kunskarav. Tummen upp! följer samma struktur med förenkling av rubrikerna i det centrala innehållet Islam, kunskarav 3, Saudiarabien och Turkiet, 22/4. Läs igenom en artikel i taget. 1. Skriv kort ned era tankar kring kopplingen mellan religion och samhälle när ni läser artikeln om Saudiarabien. Står det något om förhållandet mellan man och kvinna i texten? Ge några exempel från texten Kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. Syfte Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna. Basläromedel Svenska - F-6 - Läromedel. Basläromedel. Relevans Titel A-Ö Titel Ö-A Utgivningsdatum Författare A-Ö Författare Ö-A. Hela katalogen Månadens konstnär i oktober -16 åk 6. Under oktober månad kommer eleverna i åk 6 att arbete med Sonia Delaunay. Vi kommer att börja med att titta på en PP om Sonias liv samt ett kort Youtube-klipp. Eleverna får ett fakta blad att klistra in i sina konstdagböcker

8. 4-9 Infografik - Sollentun

Hållbar utveckling, samarbete mellan bild och geografi åk 6. 27 april, 2017. /. Med foten i högläge och mina kollegor som har lite panik inför bildlektionerna så sitter jag här och planerar upp en ny bilduppgift. I geografi har eleverna precis börjat att läsa om Hållbar utveckling Bild (kunskarav för betyget E i åk 6, då bild inte har kunskarav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3) Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår Kroppen - i mikroskop och 3D åk. 4 - 6. Under detta skolbesök delas klassen in i två grupper, och byter aktivitet efter halva tiden. Eleverna kommer genomföra första delen av besöket i vårt kemilabb där de får titta närmare på delar från människokroppen genom våra mikroskop Kunskarav bild 4 - 6. Klicka på valfritt kunskarav för att komma till lektionsplaneringar kopplat till ett specifikt kunskarav du vill arbeta med. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade. Nationella prov, religion, begrepp, keynotes och länkar. 1. Religiösa begrepp att studera, pdf. Begrepp, pdf, allmänt. Denna innehåller allmänna begrepp som är gemensamma för alla religioner. Därtill finns även begrepp som är unika för varje religion. Ni behöver inte kunna alla begrepp, men det är bra om ni känner igen dem, samt.

Tummen upp! Historia kartläggning åk 6: Magnus Koraen är lärare i historia och samhällskunskap. Han föreläser på skolor om kartläggning och bedömning utifrån Lgr 11. Tidigare har han bl.a. varit verksam som satiriker i radions P1 och tidningen Nya Söndagsnisse Strix. Tummen upp! Religionskunskap kartläggning åk 6 Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskaraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6 Nationellt prov i historia åk 9. på uppdrag av skolverket. Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 ligger hos Malmö universitet Underlag för lektionsplanering - Källkritik åk 7-9 Lä rarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i historia. Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Centralt i samtliga moment är lärarrollen inom ämnet hem- och konsumentkunskap i relation till planering, genomförande och utvärdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar LPP - kunskarav och innehåll. LPP samhällskunskap åk 8 individ och samhälle (1.0 MiB, 894 downloads) Läxor och uppgifter som bedöms. Läxa nr 2 sh åk 8 omfördelning och utjämning (712.7 KiB, 843 downloads