Home

Alkohollagen tider

Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010

1.2 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen är en social skyddslag med skyddet för ungdomen som en röd tråd. Exempel på detta är åldersgränsen för servering och förbudet mot att överlåta alkoholdrycker till ungdomar. Vid konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa har skyddsaspekterna företräde Enligt lagen så får alkoholhaltiga drycker inte säljas eller lämnas ut till personer förrän de har fyllt 20 år. Folköl kan dock säljas och lämnas ut till personer som har fyllt 18 år. Personer som inte har fyllt 18 år kan inte heller serveras alkohol förrän de har fyllt 18 år Alkohollagen är ganska lång, här lyder en sammanfattning av det som gäller på krogen och på restaurang, alltså för servering inom ett markerat område: Ålder: Servitören/bartendern måste se till att den som ska ha drycken har fyllt 18 år. Undvik överservering: Du får inte servera någon som är märkbart berusad Enligt alkohollagen 8 kap. 19§ är det kommunen som beslutar under vilka tider alkoholhaltiga drycker får serveras. Trots att alla andra krav enligt alkohollagen är uppfyllda, så får kommunen neka tillstånd om det på grund av klubbens, barens eller restaurangens belägenhet eller på grund av andra skäl kan finnas risk för människors hälsa i fråga om ordning och nykterhet Alkohollagen ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik Här hittar du tider för när Systembolaget har öppet under årets olika storhelger som påsk, valborg, midsommar, allhelgonahelgen, jul och nyår Alkohollagen kan se som en inskränkning av den personliga frihet och att den inte låter människor själva ta ansvar för sina handlingar

Tider för servering av alkohol Motion 2012/13:So277 av

Det finns vissa grundbestämmelser i alkohollagen att ta hänsyn till, exempel: alkoholservering får inte bedrivas före klockan 11.00 [1] restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol [2] alkoholservering får inte ske till personer under 18 år [3 De lagar som bestämmer hur alkohol får hanteras i Sverige beskrivs i Alkohollagen och i Marknadsföringslagen samt i Konsumentverkets riktlinjer. I en särskild lag om alkoholskatt regleras skatterna på alkoholdrycker i Sverige. Här lyfter vi fram några av de centrala delarna i lagstiftningen: Ensamrätt på detaljhandelsförsäljnin Vi går igenom dina förutsättningar för att få alkoholtillstånd. Vi tar hand om samtliga dokument som ska skickas till kommunen. Telefonstöd från oss, under processen, 7 dagar i veckan! Vi sköter all telefon- och mailkontakt med din kommun tills du har ditt serveringstillstånd Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas serveringsställets belägenhet eller andra skäl som kan antas medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa

Alkohollag (2010:1622) Lagen

Påminnelseavgifter Tid (timmar) Avgift (kronor) 1:a påminnelse - restaurangrapport 1 1 280 2:a påminnelse - restaurangrapport 2 2 560 Bilaga 2 - avgifter för arbete enligt lag om tobak och liknande produkter samt folköl Avgifter i ansöknings-/anmälningsärende Avgifter för handläggning av ansökan samt anmälananmälan Tid (timmar Enligt alkohollagen är normaltiden för servering av alkoholdrycker 11.00-01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. I Östhammars kommun är normaltiden för servering 11.00-01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens ut-gång

Till vad Lagrådet framfört kan anföras. Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas i kommunen. Sålunda föreskrivs i 8 kap. 20 § under vilka tider alkoholservering får förekomma om inte tillståndsmyndigheten medger annat Det tar längre tid för alkoholen att komma ut i blodet om du äter i samband med att du dricker alkohol. Levern får då mer tid för att bryta ned alkoholen och promille- halten kommer inte upp i samma höga nivå, som om du skulle dricka på fastande mage. Genom att äta en riktig måltid i samband med att du dricker alkohol kan d

I dagens läge måste serveringen av alkoholdrycker avslutas kl. 01:30. Tillstånd att servera längre kan beviljas på särskilda grunder. I framtiden får krogarna servera alkohol till klockan. Kunskapsprov i alkohollagen. Sedan den 1 januari 2011 ska du som söker serveringstillstånd eller provsmakning av alkoholdrycker avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten för att visa att du har kunskaper om alkohollagen. Provresultatet (från det nationella kunskapsprovet) är giltigt i tre år

Servering av alkohol — Folkhälsomyndighete

 1. Hitta uppifter, adresser, kartor och mer Finland sällar sig till Norge och Danmark och stramar åt landets coronarestriktioner För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset föreslår regeringen att alkoholförsäljning förbjuds på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00
 2. alkohollagen lovar kommunen att erbjuda tid fðr samrådsträff där man går igenom ansökan. fatta beslut inom 8 veckor när det gäller ansökningar om serveringstillstånd till allmänheten av mer omfattande karaktär. Tidpunkten gäller från det att sökanden har lämnat in fullständiga ansökningshandlingar
 3. 1 Svensk författningssamling Alkohollag; utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor
 4. Alkohollagen. Utkom från trycket den 14 december 2010. utfärdad den 2 december 2010. Inledande bestämmelser. 1 Ett sådant medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhållandena kräver det. SFS 2013:635. 2.
 5. Studiematerial alkohollagen Instudering inför kunskapsprov i alkohollagen enligt 8 kap 12 § alkohollagen (2010:1622) Kristianstads kommun 2020-04-03 Vid dessa tillfällen får provet ta lite längre tid. Kravet på kunskapsprov gäller bara vid en nyansökan

4 Serveringsbestämmelser - Regeringskanslie

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas i social- och omvårdnadsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bl.a remisser ska skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden upattas till ca tre månader alkohollagen. 9 kap. 13 §, tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m. Litteratur: proposition 2009/10:125, avsnitt 17.1 Författningskommentar till bestämmelserna i 9 kap. 13 § alkohollagen och Handbok Alkohollagen, kommentar till 8 kap. 4 och 5 §§ gamla alkohollagen Den nya alkohollagen i Finland träder i sin helhet i kraft i dag den 1 mars 2018. Restaurangernas öppettider i Finland förlängs och man kommer att kunna sälja alkohol till kunder som vill ta. Enligt alkohollagen är den så kallade normaltiden 11:00 - 01:00. Kommunen kan besluta om andra tider. Huvudregeln är att serveringstillstånd beviljas inom normaltiden. Riktlinje Ansökningar om stadigvarande serveringstid efter normaltiden remitteras alltid till brandmyndigheten och polismyndigheten

Alkohollagen och ditt serveringstillstån

Alkohollagen i Sverige; dess för- och nackdela

 1. alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kostnader för . a. prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen. b
 2. Enligt alkohollagen 8 kap 9 § alkoholagen (2010:1622) ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen kan inte ha normerande riktlinjer eller riktlinjer so
 3. 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622) Serveringsställe. Namn Telefon Gatuadress Mobil Postnummer och ort E-mejl Kontaktperson Anmälan avser. Påbörjande av verksamhet med alkoholservering. Övriga upplysningar . Underskrift av behörig firmatecknare. Namnteckning Datum Namnförtydligande Tillfälligt uppehåll i verksamhete
 4. Vi har utbildningen för dig som tänker skaffa alkoholtillstånd och serveringstillstånd i Stockholm, Göteborg, Malmö och hela övriga Sverige
 5. Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begrän-sa alkoholens skadeverkningar. ta olika tid innan beslut kan fattas beroende på vilket typ av tillstånd du söker. Även avgifterna för de olika tillstånden varierar. Här följer de riktlinjer so
 6. Enligt alkohollagen 8 kap 9 § har kommunen en skyldighet att ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller vid en ansökan om serveringstillstånd. När det gäller tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap finns det inga bestämda tider. Beviljad serveringstid beror på tillställningens art
Den nya alkohollagen i 5 punkter – därför är det så svårt

Drycker och ansvarsfull alkoholservering Restaruangskola

 1. Enligt alkohollagen 8 kapitlet 19 § är den så kallade normaltiden för servering mellan klockan 11:00 - 01:00. Myndighetsnämnden har dock möjlighet att besluta om andra tider om det bedöms lämpligt. Varje ansökan behandlas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det kan innebära att serveringsti
 2. uppfylla kraven på lämplighet enligt alkohollagen. Till ekonomisk skötsamhet hör, förutom att det inte får förekomma ekonomisk brottslighet, även att inbetala skatter och avgifter i rätt tid, hålla en ordnad bokföring, sköta sin deklaration och inlämna den årliga restaurangrapporten i tid
 3. tiderna för sökt alkoholservering framgå, de lämnas in ihop med ansökan. En sökande kan endast få ett permanent serveringstillstånd om det finns dispositionsrätt till serveringsstället. alkohollagen föreskrivs att polismyndighetens yttrande ska inhämtas
 4. ska alkoholkonsumtionen i landet som ett led i att befrämja folkhälsan och

Serveringstillstånd för alkohol. För att få lov att sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Utifrån detta skyddsintresse ska de positiva värden som våra • Kunskapsprov anordnas av tillståndsenheten på överenskommen tid efter det att ansökan om serveringstillstånd inkommit Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Inledande bestämmelser efter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. Med handlägg-ningstid avses den sammanlagda tid som använts för inläsning av ärendet, kontak-ter med parter,. Serveringstider - alkohollagen Enligt 8 kap 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 kap 17 § om serveringsställets belägenhet, olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och särskild risk för människors hälsa

8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622) Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starkö Serveringstillstånd för viss tid kan beviljas när serveringsställets verksamhet är tidsbegränsad till sin karaktär eller när det finns någon särskild anledning att kontrollera att sökanden har de förutsättningar som behövs eller att ge akt på serveringsverksamheten. Tillstånd för viss tid kan beviljas för högst ett år Hela alkohollagen kan du läsa på riksdagens hemsida; Riktlinjer serveringstillstånd, tobak, öl och läkemedel Pdf, 392.2 kB, öppnas i nytt fönster. Information kunskapsprov alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsynsområde: alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel . Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstnämnden. Innehåll. Inom alkoholtillsynen kan vi behöva prioritera bort del av tid för tillsyn på verksamheter och evenemang med tillfälligt serveringstillstånd Alkohollagen : kommentarer och rättsfall Beskrivning av Alkohollagen : kommentarer och rättsfall. I denna andra upplaga av Alkohollagen ? kommentarer och rättsfall kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer, tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall Boka tid med jurist På kontor, telefon eller onlinemöte. Dela fråga Rådgivarens svar 2021-09-20 Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Reglerna som är relevanta för din fråga finns i alkohollagen. Jag kommer börja med att redogöra allmänt för reglerna, för att sedan.

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 19 § är den så kallade normaltiden för servering mellan klockan 11:00 - 01:00. Kommunen har dock möjlighet att besluta om andra tider om det bedöms lämpligt. Varje ansökan behandlas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det ka Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen. Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 02.00

Öppettider och serveringstillstånd på nattklubb

 1. Alkohollagen skrevs i en annan tid, för att stävja ett beteende som steg för steg överges. Moderaternas partistyrelse har rätt i att krogar inte ska behöva avkrävas matservering för att.
 2. Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622) Inledande bestämmelser . 1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för tillsyn i enlighet med Alkohollagen (2010:1622). 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning/servering av folköl
 3. st 20 år och lämplig, det vill säga inte varit dömd eller misstänkt för brott de senaste tre åren. Du ska också ha betalat skatter och avgifter i tid. Du ska vidare ha kunskap i alkohollagen vilket visas genom ett kunskapsprov. Du ska ha en lokal (hyra eller äga) med bord och sittplatser
 4. nelsebrevet och 1000 kr efter andr
 5. serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen och den som bedriver handel med folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen eller servering av folköl enligt 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622). 3 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad genom dess miljö- och konsumentnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges p
 6. Ansökan serveringstillstånd - Melleruds kommun. Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Säffle och de fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning av serveringstillstånd för.

Enligt alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen bland annat beträffande serverings tider. För att på ett tydligt sätt informera om vad som förväntas av den som söker eller redan har et Enligt 8 kap. 5 § alkohollagen får hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler servera alkoholdrycker på hotellrum, så kallad rumsservering. Rumsserveringen begränsas inte av de tider som anges i serveringstillståndet för restaurangen Alkohollagen är en social skyddslagstiftning Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid! Kontakta oss. Det är alltid bra att kontakta handläggare på verksamhet Myndighet när man ska ansöka om serveringstillstånd

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Sölvesborgs kommun Beslut Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Sölvesborgs kommun på följande grund: • Kommunstyrelsen tillåter att tillståndshavaren eller av denne utsedd serverings- ansvarig inte behöver vara på plats under hela den tid servering pågår vid cate-ring SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Sammanträdesdatum 2021-08-26 Jävsnämnden Plats och tid Digitalt via Zoom kl. 08:30- 09:00 Tjänstgörande Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se nästa sida Justerare Juan Martinez Tid och plats för justering 2021-08-31, Kommunhuset Underskrifte Alkohollagen är fortfarande en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa skadeverkningar av alkohol. Enligt beslut i riksdagen går alkoholpolitik även med den nya alkohollagen före näringspolitik. Information om och alkohollagen (2010:1622) i sin helhet hittar du i nedanstående länksamling

Andra bestämmelser i alkohollagen. Det finns regler i alkohollagen (2010:1622) som begränsar din möjlighet till tillverkning, marknadsföring, handel, införsel eller import med alkoholvaror. Kontakta Folkhälsomyndigheten om du undrar vad som är tillåtet enligt alkohollagen Alkoholen har funnits länge, hur länge är svårt att veta. De första spåren av vintillverkning är från 5000 före vår tid. I olika delar av världen har man druckit olika typer av alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du se några olika årtal i alkoholens historia Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. ta olika tid innan beslut kan fattas beroende på vilket typ av tillstånd du söker. Även avgifterna för de olika tillstånden varierar. Här följer de riktlinjer so dessa tillfällen får provet ta lite längre tid. Kravet på kunskapsprov gäller bara vid en nyansökan. Den som blir ny ägare/delägare i en restaurang som redan har tillstånd kan istället gå en lärarledd utbildning i alkohollagen Se alkohollagen kapitel 8, paragraf 22. Det är inte förenligt med alkohollagen att servera större mängder alkohol på en gång till en person eller en mindre grupp. Detta gäller till exempel servering av helflaskor spritdrycker, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, drinkvagnar och andra tillfällen när man överlåter servering till gästerna

Det är du som tillståndshavare eller serveringsansvarig som är ansvarig för att bestämmelserna i alkohollagen följs. Serveringstid. Alkoholdrycker får bara serveras under den tid som framgår av serveringstillståndet. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Krav på servering av ma Alkohollagen (1994:1738) har upphävts och en ny alkohollag har trätt i kraft den 1 januari 2011. Den nya alkohollagen är tillämplig vid Högsta förvaltningsdomstolens prövning av målet. Förutsättningarna för att bevilja serveringstillstånd är desamma i den nya och den tidigare alkohollagen Dokumentnamn: Riktlinjer för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Datum: 2018-10-29: Kommunfullmäktige § 57/2011: Kommunstyrelsen § 102/2018 Serveringstillstånd (Alkohollagen 8 kap 10 § ) (permanent, under viss tid eller tillfälligt

Serveringstillstånd - Västerviks kommun

Alkohollagen tider - denna lag träder i kraft den 1

 1. ; HT, RL; Gå igenom både lärar- och elevdel när du förbereder dig inför lektionen. I Situationer med besvärliga gäster får eleverna lära sig om ansvarsfull alkoholhantering genom att praktiskt tillämpa alkohollagen i rollspel samt utveckla förståelse för ansvarsfull alkoholhantering
 2. Enigt uttalanden i förarbetena till den äldre alkohollagen (1994:1738) uttalas dock bl.a. att en person för att visa sin lämplighet att bedriva servering av alkoholdrycker ska kunna visa varifrån kapitalet till ett restaurangförvärv har kommit samt hur personen tänker finansiera köpet och den framtida rörelsen (SOU 200:59 s. 203)
 3. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där alkoholen ska serveras. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls. Det är sedan upp till dig som får tillstånd att se till att din verksamhet följer lagen
 4. bestämmande av tider för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. Inre tillsyn innebär att kommunen,.
 5. Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas i kommunen. Sålunda föreskrivs i 8 kap. 20 § under vilka tider alkoholservering får förekomma om inte tillståndsmyndigheten medger annat. I samma paragraf anges att det vi
 6. Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen (AL) har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och föreskrifter som ansluter till lagen. RIKTLINJER Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering sker årligen i kommunens regi. Hagfors kommun betonar vikten av en alkohol- och drogpolicy på serveringsstället
 7. Om du inte nyligen har gjort en tentamen bör du boka tid för detta. Vänd dig till Miljökontoret, se kontaktuppgifter. Om du saknar kunskaper för en tentamen kan du: ta del av pdf:en Studiematerial alkohollagen, Pdf, 229.9 kB. (Pdf, 229.9 kB) ta del av Folkhälsomyndighetens kunskapsplan för alkohollagen, vända dig till något.

Utskänkningstillstånd - Wikipedi

Alkohollagen förbjuder reklam för starka alkoholdrycker. Som en avvikelse från reklamförbudet får tillverkare och partiförsäljare av starka alkoholdrycker samt restauranger som serverar starka alkoholdrycker från och med 1.1.2018 presentera sina produkter till exempel på prislistor som finns på nätet alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel - 2021. restaurangrapport i tid Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter 26 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av 6 480 k Alkohollagen utgör en av de bärande principerna i alkoholpolitiken och reglerar bestämmelserna om när, hur och var servering av alkoholdrycker får ske. Alkohollagen är en skyddslag, vilket innebär att de sociala aspekterna ska lyftas fram. Lagen poängterar att skyddsaspekter går före näringspolitiska bedömningar

Enligt Alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att han den med hänsyn till I Gävle kommun erbjuder vi en fast tid för prov en gång per vecka. Provet äger rum i en datasal och flera personer kan då skriva prov samtidigt Taxa enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Enligt 8 kap 10 § alkohollagen och 8 kap 1-2 §§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för prövning och kontroll enligt dessa lagar Enligt 8 kapitlet 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 kapitlet 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starkö Enligt alkohollagen 8 kap 1 a § krävs inte serveringstillstånd om serveringen. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och; äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller.

DEGIRO Wertpapierkredit Zinsen — beleggen bij de grootste

Lagstiftningen - IQ

3 2 Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol Härigenom föreskrivs följande. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot sådan serve- ring av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen reglerar de formella villkoren för tillstånd att servera alkoholdrycker mot misskötsam eller fått sitt tidigare serveringstillstånd återkallat ska viss tid ha förflutet. I normalfallet är karenstiden 3 år, men kan variera utifrån brottets eller misskötsamhetens art

Nya alkohollagen. Kontakt må-fre. Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats. MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR. 030 100 640 kl. 10-14. A-KASSAN. 020 690 211 kl. 10-14. Förstasidan / POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR ÄLVSBYNS KOMMUN 942 85 ÄLVSBYN STORGATAN 27 0929-170 00 212000-2734 ÄLVSBYNS KOMMUN ANSÖKAN Samhällsbyggnadskontoret om tillstånd enligt 8 kap 1 § Alkohollagen 942 85 ÄLVSBYN (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändring i tillstån tillsynsavgift som restauranger betalar för den tillsyn som enligt alkohollagen ska ske. Det är en god tanke, att vi som samhälle hjälps åt för att stötta företag i svåra tider. Det betyder dock inte att det ska ske på de kommunala skattebetalarnas bekostnad. Om en jämförelse görs mellan livsmedelslagstiftningen (Livsmedelslag 2006. alkohollagen (2010: 1622) och anslutande föreskrifter. Dokumentet redovisar också vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen ungdomsverksamhet (tillstånd övriga tider kan dock ges). Med barn/ungdom avses åldrar upp till 18 år

Alkoholtillstånd & Serveringstillstånd utbildning - Klara

I alkohollagen 8 kap. 19 § stadgas följande: Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 § Ansöka om serveringstillstånd. Serveringstillstånd söks hos den kommun där serveringsstället ska finnas. I Jönköpings kommun handläggs ärenden om serverings­tillstånd av tillstånds­enheten som tillhör social­förvaltningen. De flesta serveringstillstånd beslutas av socialnämnden, men vissa tillfälliga tillstånd beslutas av.

Slamtömning av enskilda avlopp i Sotenäs, MunkedalPraktikplats leder till jobb - Tyresö kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen . Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 . Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, . www.hammaro.s Alkohollagen och kommunens riktlinjer reglerar vad som gäller vid alla typer av serveringstillstånd. Riktlinjerna reglerar även serveringstider, serveringslokal, uteservering med mera: Serveringen av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. Servering av alkoholdrycker får inte ske till personer under 18 år Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel . Med miljönämnden avses i denna taxa den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagstiftningen i § 1. A Inledande bestämmelser § alkohollagen i Täby/ Vaxholm . Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 Fastställd av Täby kommunfullmäktige 2, § XX med stöd av alkohollagen (2010:1622), 9 § Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § 48/21, Dnr: SRMH 2021-0001541.1140 . Timtaxan. för. 2022 är 1 000 kr Basmånad. fö