Home

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling innebär ett större och bredare perspektiv på behov och hur de kan tillgodoses jämfört med traditionell upphandling. Det kan handla om att upphandla helt nya lösningar som inte finns på marknaden, men även lösningar som inte finns i andra sektorer, eller till och med lösningar som redan finns i den relevanta sektorn, men som ännu inte kommit beställaren till dels Innovationsupphandling kan bidra till förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden. Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 630 miljarder kronor, motsvarande 15 procent av Sveriges BNP. När politiker och offentliga tjänstemän lägger upp riktlinjer och utför. Innovationsupphandling, SOU 2010:56 (pdf 2 MB) Regeringen beslutade den 10 december 2009 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige, direktiv 2009:104

Innovationsupphandling (Public Procurement of Innovative solutions, PPI) innebär att efterfrågan från offentliga myndigheter och organisationer används för att driva fram innovationer. Inom ramen för innovationsupphandling definieras innovationer som något nyskapande av samhällelig eller ekonomisk betydelse, såsom produkter, processer eller tjänster Innovationsupphandling. Offentliga upphandlande myndigheter bör spela en större roll som beställare av ny teknik. Mer innovationsvänlig upphandling, som tar hänsyn till nya och befintliga lösningar ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv leder till större effektivitet, bättre samhällsservice och nöjdare användare

Innovationsupphandling är en process där offentliga organisationer och innovativa företag möts för att inför eller i en upphandling samarbeta kring att nya innovativa lösningar utvecklas. Innovationsupphandling är inte en särskild metodik eller förfarande Mål 5 - Innovationsupphandling. Publicerad 17 oktober 2018. Den offentliga sektorn står inför en mängd samhällsutmaningar. Några exempel på utmaningar är att skapa ett hållbart och digitaliserat Sverige, att möta en ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt att upprätthålla en ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling (SOU 2010:56): Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer. Innovationsupphandling är alltså inte en särskild metod eller förfarande Så lyckas innovationsupphandling. Ett gedighet förarbete, god förankring i organisationen och en bra dialog med marknaden. Det är några av de faktorer som krävs för att lyckas med innovationsupphandling, enligt en utvärdering från UHM. Johanna Enberg, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten

Innovationsupphandling. Som drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne på flera sätt för att främja innovationer i Skåne. Innovationsupphandling innebär att vi upphandlar i förväg okända lösningar på uppkomna behov eller problem Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR. Trafikverket genomför en innovationsupphandling för att stimulera utvecklingen av nya säkerhetslösningar för att varna trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar. För att öka säkerheten vid plankorsningar bygger vi om, förbättrar sikten och slopar korsningar

Innovationsupphandling: Erfarenheter av ett målmedvetet innovationsarbete med innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg 2016 Boken beskriver samtliga faser i en innovationsupphandling med konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarand

Innovationsupphandling benämndes tidigare teknikupphandling och förekom i förhållandevis stor utsträckning under 1900-talet fram till 1980-talet. Kända exempel som ofta nämns i diskussionen om innovationsupphandling även i dag är samarbetet mellan å ena sidan statliga verk som Vattenfallsverket, SJ, Televerket och FMV och Innovationsupphandling. Kommuner, landsting och myndigheter tillämpar sällan innovationsupphandling för att upphandla lösningar, produkter och tjänster från kunskapsintensiva företag. Det anser Swedish Incubators and Science Parks, SISP, som ser stor potential för innovationsupphandlingar Innovationsupphandling, hur då? Föredrag och samtal om innovationsupphandling och/eller inköp i innovation och utvecklingsprocesser. Tillsammans med Johanna Enberg från Upphandlingsmyndigheteten angriper vi innovationsupphandling Innovationsupphandling Syd. Arbetsmodell för små och medelstora kommuner! Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner har nu tagit fram en arbetsmodell för innovationsupphandling. Vi har genomfört två olika innovationsupphandlingar. Modellen är anpassad till små och medelstora kommuners behov

Det är fördelaktigt att bedriva innovationsupphandling i projektform med en aktiv verksamhet. Det är dock viktigt att projektet eller programmet har sin egen organisation och sina egna beslutsvägar, separat från linjeorganisationen Vad är innovationsupphandling då och hur kommer vi dit? Inom nuvarande lagstiftning menas det att innovationer främjas genom att använda: Funktionsupphandling - man definiera funktioner, vad ska uppnås med ej på vilket sätt. Förhandlat förfarande - finns som upphandlingsförfarande som tillåter förhandling för att få fram. Varför innovationsupphandling? Snabba förändringar inom ett område: Stora tekniksprång och hög utvecklingstakt inom IT -området Transformativa och hållbara lösningar inom miljöområdet Samhällsutmaningar: Klimatförändringar Demografiska förändringar En minskande skattebas När det inte finns befintliga lösninga I slutet av september öppnade Vinnovas nya utlysning Checkar för innovationsupphandling - pilot 2021.Där kan upphandlande organisationer söka bidrag, upp till 400 000 kr, för att ta in extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling

Innovationsupphandling - He

Innovationsupphandling. En kurs om förkommersiell upphandling, innovationsfrämjande upphandling och strategiskt arbete för innovation. Korruption i offentlig upphandling - halvdag vilka upphandlingsförfaranden stöder innovationsupphandling? Se t.ex. kapitlen 4.1.1 Behovsbedömning och 4.1.2 Preliminära marknadsundersökningar. Vägledningen publicerades 15.5.2018 på engelska. Nu finns den översatt till flera språk, bl.a. finska. Kommissionens tillkännagivande Vägledning om innovationsupphandling Innovationsupphandling kan vara en upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov. Det kan också vara en upphandling som syftar till att tidigarelägga marknadsintroduktionen av nya lösningar som ännu inte kommersialiserats, alternativt av lösningar som kommersialiserats men som har en liten marknadsandel

Innovationsupphandling Vinnov

  1. Innovationsprojekt fick Ystad tänka om. Små förändringar gör tillsammans stor skillnad. Ett projekt kring innovationsupphandling fick Ystads kommun att tänka nytt kring hela inköpsprocessen. Det är alldeles för enkelt att klippa och klistra i gamla avtal. Vi försöker öka dialogen och tänka ett extra varv varje gång, säger.
  2. innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Syftet är även att få kunskap om vilket stöd statliga myndigheter kan bistå med för att öka offentlig innovationsupphandling i Sverige. För att möta syftet med studien applicerades en fenomenografisk metodansats. Dett
  3. Innovationsupphandling - hur långt har vi kommit? Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för över 600 miljarder kronor - motsvarande en sjättedel av Sveriges BNP, allt ifrån vägar till avancerad sjukvård. Ramverket för detta styrs genom lagar och regler både på EU- och nationell nivå. Regelverken har en tendens att ha en.
Innovationsupphandling fallprevention – Björn Lagnevik

Video: Innovationsupphandling - Regeringen

Vad innebär innovationsupphandling? - Opi

Inköp och upphandling. Göteborgs Stad gör varje år inköp för cirka 25 miljarder kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn Innovationsupphandling kan användas för att stimulera utveckling och för att skapa lösningar som möter behov inom offentlig sektor. Viktiga förberedande steg i en sådan process är bland annat behovsanalys, tidig dialog, marknadsanalys och taktiska avvägningar Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med andra aktörer lanserat den nya innovationsarenan. Stort hopp ställs till innovationsupphandling för att den offentliga upphandlingen i större utsträckning ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt har genomslaget för sådana upphandlingsprocesser gått långsamt innovationsupphandling inom ramen för MT/IKT-programmet. Metodboken är inte att anse som en formell lärobok, utan endast en erfarenhetsbeskrivning. Det bör påpekas att kunskapen och regelverket kring innovationsupphandling ständigt uppdateras. Den som är intresserad av ämnet bör själv ta ansvar för anpassningar till sin ege 3 Förord På uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna (hädanefter UDD) genomförs denna förstudie om innovation och innovationsupphandling. Ett av UDD:s delmål är att genom metodutveckling ta fram regionala rekommendationer riktade till både beställare och leverantörer för implementering i den egna verksamheten elle

Innovationsupphandling omfattar inte bara angreppssätt som syftar till att få fram produkter och tjänster för offentliga behov, utan myndigheter kan även använda sig av strategier för att få fram bättre lösningar till den privata marknaden. Typ av upphandling Innovationspotentia innovationsupphandling kan hjälpa till och lösa Effektivare och billigare värmepumpar i samverkan med energisparåtgärder i flerfamiljshus hotar att konkurrera ut biobaserad fjärrvärme. Vi har många små kommunala fjärrvärmebolag med låg innovationskraft och svag ekonomi. Det finns tekniska möjligheter till effektivisering innovationsupphandling är att skapa initiala såväl som kontinuerliga mätbara resultatförbättringar avseende såväl ekonomi och kvalitet, dvs. att generera mer vård för pengarna. 12 I MT/IKT programmet finns ett stort antal försörjningsprojekt och Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke. Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år. Nu undersöks förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra akutvården för stroke Vad är innovationsupphandling och hur fungerar det egentligen att upphandla lösningar som inte finns på marknaden? Hur ska man som upphandlare våga utmana gamla tankemönster och tänka nytt för att inte utesluta nya lösningar och affärsmodeller? Klas Wåhlberg och Maria Rosendahl medverkar för att diskutera dessa frågeställningar och.

Innovationsupphandling - Teknikföretage

4 fem och tio år. Entreprenören utför projekteringen, tar på sig ombyggnaden och ett funktionsansvar på mellan fem och tio år. FMW använder regelbundet funktionsupphandlingar för bl.a. köp av tjänster oc Innovationsupphandling. Visst klingar det bra, ett nytt modeord? Jag gick på ett seminarium organiserat av Vinnova och SKL för att få veta mer om innovationsupphandling Generellt betyder det att man upphandlar något som inte finns på marknaden men som en offentlig organisation har behovet av Med innovationsupphandling avses både utvecklingsfrämjande upphandling, upphandling av nya lösningar samt anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster. Enligt programmet för upphandling och inköp, nedan kallat programmet, så framgår att staden där så är lämpligt och ändamålsenligt ska använda sig av innovationsupphandling Innovationsupphandling | I vår ordlista hittar du beskrivningar till ord som rör offentlig upphandling. Hittar du inte ordet du söker? Ring oss! Vi älskar att prata offentlig upphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes. Innovationsupphandling handlar om att den upphandlande organisationen uppmanar till innovation i sin upphandlingsprocess, genom att antingen efterfråga eller tillåta nya lösningar. Det är alltså en upphandling som har en okänd lösning på ett problem eller ett behov

Offentlig innovationsupphandling › Se projektrapport I projektrapporten Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande av Sara Modig och Åsa Minoz, ModigMinoz, ger man en sammanställning av befintligt kunskap om innovationsupphandling Region Skåne har utsett vinnare i innovationsupphandling. 2018-04-11 | Innovationsmotor Under tisdagen bjöd Region Skåne och Innovation Skåne in till ett seminarium på temat innovationsupphandling - ett strategiskt verktyg för att lösa verksamhetens utmaningar

Checkar för innovationsupphandling 2021 - pilot Vinnov

innovationsupphandling, integrerad produktutveckling, säkerhet Språk: Svenska Antal sidor: 47 . VTI rapport 889 Abstract The aim in this project was to identify problems and needs associated with innovative signal system procurement procedures och innovationsupphandling, samt hur dessa styrmdel kan bidra till uppfyllandet av olika politiska målsättningar. Rapporten redogör bl.a. för målsättningarna för upphandling, betydelsen av en efterfrågedriven innovationspolitik, samt hur upphandling kan samverka med andra styrmedel på miljöområdet Innovationsupphandling - innovationspartnerskapets tillämpningsområde Saara Ludvigsen Examensarbete med praktik i Offentlig upphandling, 30 hp Examinator: Mauro Zamboni Stockholm, Höstterminen 201 Med en unik innovationsupphandling har Skellefteå kommun i samarbete med ett IT-konsultföretag tagit fram Todejappen, ett digitalt stöd för personer med kognitiva nedsättningar

Ny innovativ friskluftsventil bullerdämpar tunna väggarRegion Skåne har utsett vinnare i innovationsupphandling

Mål 5 - Innovationsupphandling Upphandlingsmyndighete

Genomför innovationsupphandling inom IT-sektorn. Texten uppdaterad 2021-10-19. Beskrivning: Möjliggör för Alingsås kommun att i sin upphandlingsprocess främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Tidplan: 2021. Ansvar: upphandlingsenheten. Kontaktperson: Helena-Maria Olsson Hedberg, upphandlare Innovationsupphandling. Tillväxtanalys instämmer i betänkandets förslag till reform. Ang Betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i ovanstående ärende

Vad är skillnaden mellan innovationsupphandling och

INNOVATIONSUPPHANDLING HANDLAR OM ATT: • Bygga en innovationskultur med samverkan mellan verksamhet, upphandling/inköp, IT, externa aktörer m. fl. • Utveckla innovationer genom att använda innovationsupphandling som strategiskt verktyg • Göra det möjligt för leverantörerna att involveras tidigt i processen fo r att dela kunskap, erfarenheter samt fördela ansvar och risker pa. Utredaren ska utreda förutsättningarna för offentlig innovationsupphandling i Sverige samt lämna förslag till åtgärder för att öka tillämpningen av innovationsupphandling. De åtgärder som föreslås ska syfta till att stärka den offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet med stöd av innovationsupphandling Inlägg om innovationsupphandling skrivna av Marie Pettersson. Personliga funderingar från personal på TEM kring miljö, CSR, klimat, hållbar sjukvård och hållbar utveckling i allmänhet 2. Innovationsupphandling — Erfarenheter av ett målmedvetet innovationsarbete med innovationsupphandling som strategiskt verktyg, andra upplagan, 2016. 2 Boken beskriver samtliga faser i en innovationsupphandling med konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande. 3. Innovationsupphandling: En förstudie — så går det till, 2017

Så lyckas innovationsupphandling - Upphandling2

Almedalsonsdagen bestod av en rad seminarier, workshops och möten på temat innovation och entreprenörskap, bland annat med fokus på innovationsarenor och innovationsupphandling. Därtill medarrangerade SISP ett fullsatt investerar- och entreprenörsmingel där två inkubatorbolag inspirationspitchade.Sweden Game Arena med SISP-medlemmen Gothia Science Park höll paneldebatt på temat hur. Flera EU-länder har identifierat möjligheter, och nödvändigheter, att växla upp arbetet med innovationsupphandling för att nyttja den tekniska utvecklingen och ta tillvara digitaliseringens transformerande effekt. En viktig del i arbetet är att utbyta erfarenheter, kompetenser och goda exempel m. • Innovationsupphandling är möjlig, men används sällan. • Myndighetsledningar bör se upphandling som ett strategiskt verktyg. • Lagstiftningen är krånglig, stelbent och otydlig. • Rädsla för överprövningar avskräcker från innovationsupphandling. • Brist på central vägledning och stöd Remissvar - Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Företagarna har fått rubricerade betänkande på remiss från Näringsdepartementet och får med anledning härav anföra följande. Allmänt Innovationskraften är en viktig drivkraft för samhällets utveckling. Genom innovationer ta Skellefteå utvald till innovationsupphandling. Skellefteå är en av två kommuner som blivit utvald till att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för Aktivt resande. Det är.

Vitalis 2020

INNOVATIONSUPPHANDLING X Skapa ett mervärde för användarna/brukarna Skapa nya produkter och tjänster som ger möjligheter för nya aktörer att aktivt involveras i verksamheten Inte vara en dyrare lösning för beställaren Vara förenligt med gällande lagstiftnin Innovationsupphandling för arbetsmaskiner för förnybara drivmedel Koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner, som grävare, traktorer och skogsbruksmaskiner står för ca 10 procent av klimatpåverkande utsläpp i Sverige Alternativ 1:Befinner sig i en pågående innovationsupphandling och har ett behov av extern kompetens för att stärka resultatet av innovationsupphandlingen. Alternativ 2:Överväger en innovationsupphandling och har ett behov av extern kompetens för att ta fram beslutsunderlaginför en kommande upphandling För att Innovationsupphandling (IU) är ett kraftfullt sätt att både utveckla offentlig verksamhet och företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det är extra viktigt för Sverige eftersom vi efter inträdet i EU inte lyckats hitta en modell för att ersätta den lyckosamma teknikupphandlingsmodellen Innovationsupphandling är ett förfarande som kräver hög kompetens från den upphandlande myndigheten eller enhetens sida. Utredningen föreslår därför att Vinnova ska få ett övergripande ansvara för att främja innovationsupphandling Innovationsupphandling är ett relativt nytt begrepp. Det innebär i korthet att den upphandlande myndigheten efterfrågar och tillåter nya lösningar. I motsats till en vanlig upphandling där allt är fördefinierat. För mer information se Upphandlingsmyndighetens skrift Innovationsupphandling (länk