Home

Alunskiffer utredning

Överlämnande av utredning om utvinning av metaller och mineral från alunskiffer Publicerad 01 december 2020 Enhetschefen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län Helén Leijon har varit särskild utredare och överlämnade idag sin utredning om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas Näringsdepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning. Sammanfattning. Utredningen är generellt sett mycket omfattande och diskuterar alunskiffer på ett uttömligt och brett sätt. SGU är positivt inställd till bl.a. de forskningsprogram om alunskiffer som föreslås i utredningen Rimliga förslag i utredning om alunskiffer. 2020-12-01 18:22 Nyhet; Apart med särlagstiftning men ändå rimliga förtydliganden. Så sammanfattar branschen slutsatserna i omdiskuterade Alunskifferutredningen som presenterades på tisdagen Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer

Skånsk seger på C-stämman om minerallagen - Centerpartiet

Överlämnande av utredning om utvinning av metaller och

Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer. Reaktionerna från branschen på utredningen har varit blandade Alunskiffer på Öland - stratigrafi, utbredning och mäktigheter samt kemiska och fysikaliska egenskaper NIKLAS BRÅDENMARK Brådenmark, N., 2013: Alunskiffer på Öland - stratigrafi, utbredning, mäktigheter samt kemiska och fysikaliska egenskaper, Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 348, 13 sid. 15 hp Regeringen har tillsatt en utredning om skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. En särskild utredare ska analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas och lämna författningsförslag för detta A 2021:06 Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Redovisningsdatum. Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 15 december 2024. Mer information. Direktiv 2021:64 Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring utvinning ur alunskiffer. Detta också mot bakgrund av att denna utredning tydligt redogör vilka stora kunskapshöjande åtgärder som krävs för att öka kunskapen om miljörisker vid utvinning i alunskiffer. Utredningen talar också om under rubriken, 5.4.3 Kunskapsluckor, att det även finns kunskapsluckor inom själva rubrikområdet

2021-03-15, SGU dnr 33-227/2021 - Utvinning ur alunskiffer

Rimliga förslag i utredning om alunskiffer - Svemi

Strängare regler och mer kunskap kring hantering av

  1. eral, bestående av metaller Denna utredning syftar till att utpeka kärnområden av särskilt kulturhistoriskt värde i Degerhamn på Öland, samt till att beskriva deras kulturhistoriska värden
  2. Frågan om brytning av alunskiffer är stor bland annat i Skåne på Österlen där närboende protesterat mot gruvbolags önskan till provborrning men alunskiffer finns även på många andra platser i Sverige. Nu har det alltså kommit en statlig utredning hur en framtida brytning skulle kunna gå till
  3. eral från alunskiffer

alunskiffer, en utredning om sökan-nomiska möjligheter att fullfölja. dens tekniska och ekonomiska. planen, möjligheter att fullfölja planen, 34. SOU 2020:71. Författningsförslag. 10. undersökningstillstånd som sökanden har eller har haft inom området En utredning har tillsatts av regeringen om en skärpning av regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. Utredaren ska analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineraler från alunskiffer kan skärpas och därefter lämna författningsförslag kring det Alunskiffer : utredning från statens industriverk Sverige. Statens industriverk. ISBN 9138040123 Publicerad: Stockholm : SIND, 1978 Svenska 299 s. Serie: SIND PM. I en färsk statlig utredning om utvinning av alunskiffer finns inget förslag som skulle kunna ge Bergs kommun veto mot provborrning i Oviken och omgivande bygder

Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan. I det lilafärgade området på kartan ligger alunskiffern ytligare än i andra områden. Länk till berggrundskarta Ljungsbro/Berg Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71 (N2020/03167) av Näringsdepartementet för yttrande och lämnar härmed synpunkter på de delar som ligger inom ramen för myndighetens kompetensområde och uppdrag alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förordna om behövlig utredning om bearbetningen kan medföra väsentlig skada på skogsbruket. Detta tillämpas dock inte idag varför Skogsstyrelsen stödjer utredarens förslag rörande de

Svemin: Rimliga förslag i ny utredning om alunskiffer

  1. fyrshögarna. För områden med alunskiffer där det för länge sedan skett en diffus spridning med tunna rödfyrslager är det däremot tveksamt. Bestämmelserna som rör förorenade områden återfinns i Miljöbalkens (MB) 10 kapitel. Förorenaren betalar Ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden regleras fram
  2. följt av alunskiffer, siltsten och skiffrar och slutligen sandsten som vilar på kristallint berg (figur 4). Lagren stupar inom aktuellt område svagt åt ost-sydost. 10229709 • Hydrogeologisk utredning meter under markytan), till del på grund av avsänkning från bergtäkten
  3. eral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar
  4. ferberggranden (alunskiffer). Någon avgränsnin ig plan- eller djupled kan inte ses. Vidare har markproverna analyserat esn extra gång för att säkerställa att de höga metallhaltema är O störrm e uppfyllnade krävr s bör lerans sättningsegenskaper utreda vidares
  5. Nya regeringen förbjuder hela Igrene's verksamhet. Idag närmade sig Sverige en ny regering. En av de saker de ingående partierna är överens om är att den 1 januari 2022 förbjuda prospektering och nyexploatering av gas och olja i Sverige, vilket är hela Igrene's verksamhet

Alunskiffer - SG

Regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. Norrbotten 2 december 2020 09:19. Enligt en utredning som överlämnats till regeringen föreslås vissa. En statlig utredning fastställde att en liknande situation aldrig skulle få uppstå. med detta avtal kom byggnationen igång 1918 det kom att anläggas nordöst om Kylbergs tidigare oljeverk. 70 000 ton alunskiffer skulle brytas årligen. Bygget kom att bli mycket försenat,. Syftet var att reglerna för gruvbrytning i alunskiffer skulle skärpas. Men för Bergs kommun blev förslagen i regeringens utredning en stor besvikelse

Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och

I framtiden kan det bli svårare att utvinna mineraler och metaller ur alunskiffer. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur lagstiftningen kan skärpas. Miljöpartiet i Skåne har länge kämpat för att stoppa planerna på att bryta vanadin i alunskiffret på Österlen och utanför Hörby Trots att alunskiffer kan innehålla både värdefulla och eftertraktade metaller för den gröna omställningen vill en utredning strama åt regelverket för den eftertraktade bergarten. Branschorganisationen Svemin anser i sitt remissvar att det är olämpligt med särlagsstiftning för utvinning ur en specifik bergart. Men man pekar samtidigt på rimliga förtydliganden i remissen. Enligt. Enhetschefen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län Helén Leijon har varit särskild utredare och överlämnade idag sin utredning om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas miljöteknisk utredning . Teknisk PM Geoteknik . 1. Sammanfattning . I Östersund är det relativt vanligt att bergarten Alunskiffer förekommer. Den har egenskapen att den vittrar och därmed sväller vid kontakt med syre vilket kräver speciella åtgärder för att förhindra kontakt med syre

Strängare regler kring hantering av alunskiffer

Modern snabb järnväg Stockholm-Oslo Möjlighetsstudie, utredning Fase 2, maj 2016 1 Möjlighetsstudie Fase 2 för modern flerbruksjärnväg Oslo-Stockholm - del av slutrapport i preliminär Alunskiffer är en mycket problematisk bergart som man helst inte bör komma i kontakt med under anläggningsarbetet Centerpartiets partistyrelse föreslår partistämman att ställa sig bakom ett kommunalt veto vid prospektering av mineraler i alunskiffer. Det skulle bekräfta ett tidigare beslut. Med ett kommunalt veto hade det varit möjligt för skånska kommuner att stoppa prospekteringen. Även en utredning av hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen behöver tillsättas Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker för allt från vattenförsörjning till biologisk mångfald. Det menar Region Jämtland Härjedalen i sitt remissvar till Näringsdepartementet angående en nyavslutad utredning som regionen är missnöjda med Vi har nu uppmanat de miljöpolitiska och näringspolitiska talespersonerna för januaripartierna att berätta för oss hur de tänker kring den hittills inte genomförda punkten 33 i januariavtalet som handlar om utvinning av mineraler från alunskiffer. Eftersom näringsministern har signalerat att han tänker göra en utredning kring tillståndsprocesserna i minerallagen vill vi även veta. Våren V genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp U inom fastigheten Norrtorp :, Ekeby socken i Kumla kommun, Örebro. Det aktuella utredningsområdet uppgår till hektar och tillhör idag fastigheten Norrtorp. Historiskt sett har områdets norra del tillhört Norrtorp medan den södra delen har tillhört byn Munslätt

Regeringen beslutar om uppdrag att analysera hur regelverket kan skärpas vid utvinning ur alunskiffer. Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas Alunskiffer, som en utredning inom statens industriverk avlämnade 1978, påpekas, att tillgångarna i fjällranden är mycket litet undersökta men har bedömts som de största i landet och kvantitativt mer än fem gånger större än de skånska Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). 34. Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå

Igår beslutade Centerpartiets partistämma att man vill införa ett kommunalt veto mot prospektering av mineraler i alunskiffer samt att det behövs en utredning om hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen. Det är en seger för Centerpartiet i Skåne som drivit frågan Överlämnande av utredning om utvinning av metaller och mineral från alunskiffer 2020-12-02 Enhetschefen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län Helén Leijon har varit särskild utredare och överlämnade idag sin utredning om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas DALARNA Det har gjorts oljefynd i Sverige men det kan komma att bli olagligt att utvinna. Regeringen har nämligen gett Sveriges geologiska undersökning, SGU, i uppdrag att utreda om borrning av olja och gas ska förbjudas. Borrningsföretag tycker förbud är fel väg att gå. Antalet undersökningstillstånd för landbaserad olja och gas. RADONASSOCIERAD LUNGCANCER. Radonexponering är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Enligt skattningar som gjorts i vetenskapliga studier under senare år innebär en ökning av radonnivån i bostaden med 100 Bq/m 3 en ökning av den relativa risken för lungcancer med cirka 16 % (Darby 2005) Metaller av olika slag kommer att behövas under en lång tid framöver, inte minst för att klara omställningen till batteridrivna fordon och annan grön teknik. Sveriges berggrund kan bidra med utvinning av kritiska metaller som EU efterfrågar; till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, viktiga för framtida energilagring i batterier

Alunskiffer på Öland - stratigrafi, utbredning

Vid årsskiftet avslutades en statlig utredning om alunskiffer. VetoNu har tyckt till och har likt de flesta andra remissinstanser kritiserat att utredningen varken når fram till resultatet att utvinning ska förbjudas eller att berörda kommuner ska få möjlighet att lägga in sitt veto mot sådana planer Denna utredning har inriktats på kemiska miljö- och hälsorisker med anknytning till • Alunskiffer - bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt reducerade förhållanden med utfällning av pyrit och oljeliknande organiskt material Facebook Twitter Ett borrhål i Oviken har börjat läcka stinkande vätska. Hålet är tio år gammalt och uppstod vid provborrning efter uran. Nu polisanmäls både gruvbolag och myndigheter för brott.. Av miljöskäl kan det bli förbjudet att utvinna olja och gas från Sveriges berggrund. Anders Rydberg vid bolaget Igrene, som gjort oljefynd vid Siljan, är kritisk till förslaget. I Sverige finns ett 50-tal undersökningstillstånd för landbaserad olja och gas, enligt den statliga myndigheten.

Det blir konsekvenserna för SafeTeams kunder när reglerna kring kameraövervakning anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. - Det blir nu till stor del kunden som på egen hand måste utreda om en kamera är laglig eller inte, säger Martin Gustafsson på SafeTeam. Den 1 augusti 2018 träder en ny lag om kameraövervakning i. alunskiffer), kvartsit, grönsten, gnejser och graniter och sand och moräner vars radonhalt i jordluft är <10 kBq/ m3. Vid radonhalt i jordluften lägre än 10 kBq/ m3, kan traditionellt byggnadsutförande tillämpas. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Del av Namnerum 10: av alunskiffer i berggrunden vilket kan innebära hälsorisker. Efter planbeskedet har byggherren tagit fram en riskbedömning och åtgärdsutredning för området där bedömningen görs att marken är acceptabel för bostadsbebyggelse utan särskilda åtgärder, men med utökad miljökontroll vid iordningställande av tomter. Utredning Dorotea centrum för träkonst. Dorotea I Dorotea finns en fantastisk skulpturgrupp av nattvarden, av Björn Martinius. I Dorotea bor också Kenneth Nielsen, som med sin motorsåg skapar fantastiska träskulpturer. Nu kommer ytterligare inslag

Regeringen ska se över brytning av mineraler ur alunskiffe

En statlig utredning ser nu över ett möjligt förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas. Ett sådant förbud vore bra. Regeringen bör samtidigt införa en kommunal vetorätt mot all sorts prospektering i alunskiffer, den bergart som berörs Blå lättbetong Byggnadsmaterial av alunskiffer som innehåller höga halter av uran. Radon och gammastrålning avges från materialet. Vid vår utredning utför teknikern kontinuerligt mätande (10 minuter) radongasmätningar med instrumentet Atmos 1 brutit sedimentära bergarter som kalksten och alunskiffer. Under 1940-talet startade storskalig brytning av alunskiffer för utvinning av olja. Syftet med denna utredning är att klarlägga miljöeffekter av ett bioraffinaderi lokaliserat i anslutning till SAKAB:s anläggning i Kvarntorp, Kumla kommun Om beslutet avser alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant, 2. förvärvarens plan för den fortsatta verksamheten och en utredning om förvärvarens tekniska och ekonomiska möjligheter att fullfölja planen. En kopia av bearbetningskoncessionen ska fogas till ansökan Bituminös lerskiffer (alunskiffer) och kalksten (kambrium-tremadoc) Kalksten, lerskiffer (ordovicium) Kalksten, sandsten, lera (krita) Kalksten, sandsten, märgelsten (paleocen till eocen) För att utreda ursprunget av de höga halterna bly och kadmium i grundvattnet och testa vå

Olja och uran i Sverige, alunskiffer del 2. Allt mer olja i världens utvinns ur oljeförande skifferlager. I Sverige finns oljeförande alunskiffer i flera landskap. En del av dessa skifferlager innehåller också en hel del uran. Skiffer har tidigare också brutits både för att framställa olja och för att framställa uran VA-utredning Naturvärdesinventering Dagvattenutredning Rapport - Inventering av violett guldvinge 1981. Denna visar att Berggrunden inom området utgörs av svarta skiffrar (alunskiffer). Jorddjupet är ca 1-1,5 m inom området och består huvudsakligen av en svart tät, finkornig,.

Pågående utredningar Statens offentliga utredninga

Metallen finns i alunskiffer som det finns gott om på Österlen och i fjällkedjan, men det förekommer också på Öland, i Närke och i Väster- och Östergötland. Problemet är att alunskiffer även innehåller uran och tungmetaller som zink och bly. Medlemmarna i VetoNu och de boende i Oviksbygden fruktar att det kan läcka ut i grundvattnet Det påpekas dock i regeringens utredning (SOU 2001:7) att det inte går att göra en strikt koppling mellan hustyp och husgrund och den faktiska effekten på radoninträngningen. Det finns alltid faktorer i byggandet som är svåra att förutse, bedöma och beräkna

alunskiffer finnas med förekomster av uran i fjällberggrunden. Planområdet bedöms vara normalriskområde för höga radonhalter. Erforderlig utredning ska genomföras i samband med byggsamrådet. Risk för skred/höga vattenstånd Planområdet bedöms lokalt kunna vara utsatt för risk för ras och skred, främst närmast Lederbäcken Utredningen om en skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer får ske (N 2020:02). Professor Lena Alakangas är expert i utredningen Alunskiffer, som uppfyller flest egenskaper för att kunna innehålla gas, finns i Skåne, Västergötland, Östergötland och Närke. Regeringens utredning ska vara klar den 10 april. Kallades jävla svenne och svarade jävla neger - då dömdes flickan till böter Frågorna är ett sammanställt dokument från tidigare tentor som berör hela kursen med korrekta svar från kurslitteratur. vad fungerar en jordfelsbrytare oc

i första hand ett generellt förbud mot brytning av alunskiffer, och i andra hand ett förbud mot prospektering efter och utvinning av uran i alunskiffer. Vi vill avslutningsvis peka på behovet av att även utreda utvinning av torium, en annan radiotoxisk energimetall. Det kan finnas skäl att likställa torium med ura (Utredning tillsatt. Dir. 2018:5). förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019-2020 En utredning som tillsattes för tre år sedan har nu i dagarna resulterat i undersökningstillstånd för alunskiffer, en lagteknisk justering utan större konsekvenser. Tillstånd för att leta olja, gas, uran eller andra metaller i alunskiffer kan beviljas som tidigare

Att använda alunskiffer var fördelaktigt då skiffern är rik på kol och kunde användas som bränsle vid bränning av den kalk som ingår i lättbetong. Själva produkten är också matt blå till färgen med en struktur som liknar stelnad tvättsvamp I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet, framkom att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för Alunskiffer har höga radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter utredning föreslogs bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten ges en roll att samordna myndigheternas arbete med radon. påträffas främst i vissa graniter och pegmatiter samt i alunskiffer. I många sedimentära bergarter som kalksten och sandsten samt i de flesta basiska bergarterna är uranhaltern utreda följande: Förekomst av alunskiffer Geotekniska förhållanden, inklusive skredrisk Markprovtagning för eventuella föroreningar vid tidigare deponi Arkeologiska undersökningar Övriga frågor som blir centrala i ett planarbete är bland annat: Studie av lämplig täthet och struktur Naturvärdesinventerin Centerpartiets näringspolitiska talesperson, Helena Lindahl, har föreslagit en utredning om förbud mot uranbrytning samt ett införande av kommunalt veto mot prospektering av uran i alunskiffer.

Enligt en utredning som överlämnats till regeringen föreslås vissa regelskärpningar som bedöms innebära att högre krav ställs på den verksamhetsutövare som planerar utvinning från alunskiffer. De föreslagna regelskärpningarna innebär exempelvis att den som ska få en koncession för bearbetning i alunskiffer måste. I väntan på utredning Avråder från att äta fisk från Söderhavet och Nordsjön. Söderhavet är ett vattenfyllt dagbrott där man tidigare bröt alunskiffer. Vid undersökningen av vatten och fisk har en mängd olika föreningar analyserats, både metaller och organiska ämnen Alunskiffer: underlagsmaterial, geologi (utredning från Statens Industriverk, tillsammans med Gösta Armands, 1978) Källor. Vem är det (olika årgångar) Nationalencyklopedin, band 8 (1992) Libris Senast redigerad den 19 augusti 2020, kl 16.23. Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om ingenting annat anges.. Men för Miljöpartiet är det självklart att det inte ska finnas några subventioner alls av fossila bränslen.Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för MP, saknar förståelse för kritiken från gruvbolaget. - Den kritiken lyssnar jag inte ens på. Svensk gruvindustri går väldigt bra, och bolagen får skärpa sig lite, de måste kunna vara med och att ta sitt ansvar i.