Home

Mani hypomani

Självhjälp - Mani/Hypoman

  1. Mani/Hypomai. Mani är den ena ytterligheten vid bipolär sjukdom. Under den maniska fasen känner man sig starkt upprymd, får massor av energi och blir uppfylld av idéer som måste genomföras, till vilket pris som helst. Livet rusar på och för omgivningen blir det svårt att hänga med i alla svängar
  2. Definition. Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock inte till graden av mani. Patienten har ofta sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av hypomani räknas till bipolär sjukdom
  3. dre påverkan på personens funktionsnivå
  4. Hypomani är ett tillstånd av förhöjd sinnesstämning, där man känner sig energisk och upprymd. Ordet hypomani kan verka förvirrande då prefixet hypo kan tolkas som ett ännu mer maniskt tillstånd än mani

Hypomani - en lindrigare form av mani. När man har hypomani är de överaktiva symtomen lindrigare, och ditt beteende brukar sällan leda till konflikter eller andra allvarliga följder. Hypomani kan ge följande symtom: Du har mer energi än vanligt. Du är mer positiv än vanligt. Du är mer kreativ än vanligt Hypomani är en mildare form av mani. Om du upplever hypomani, är din energinivå högre än normalt, men det är inte så extrem som i mani. Andra människor kommer att märka om du har hypomani. Det orsakar problem i ditt liv, men inte i den utsträckning som mani kan. Om du har hypomani, behöver du inte läggas in på sjukhus för det

Hypomani och mani kännetecknas av en distinkt och tydligt avgränsad period av ihållande förhöjt, irritabelt eller expansivt stämningsläge, samt ihållande förhöjd målinriktad aktivitet och energi. Dessutom ska episoden innefatta minst tre av dessa kliniska symtom: Grandiositet och förhöjd självkänsla; Minskat sömnbehov; Talträngdhe Hypomani eller lindrig mani kan ofta behandlas i öppenvård, förutsatt att patienten är villig att ta emot medicinering och begränsa sin köplusta och annat skadligt beteende. Inläggning blir nödvändig om mani Hypomani. Hypomani (mild mani) oppleves som en følelse av opprømthet og eufori; en evne til å ta lett på ting. Tilstanden kan være preget av en sterk gledesfølelse som i motsetning til når personen er frisk mangler den noe reelt grunnlag Läkemedlen verkar genom att minska risken för svängningar mellan mani/hypomani och depression. Utan stämningsstabiliserande läkemedel är risken för återinsjuknande i bipolär sjukdom mycket hög. För många räcker det med ett stämningsstabiliserande läkemedel, men det är vanligt att det behövs en kombination av flera läkemedel En lindrigare variant av mani kallas hypomani. De grundläggande symtomen är desamma som vid mani, men de är mer begränsade och inte förknippade med påtaglig funktionsstörning eller övergående till och med förhöjd prestationsförmåga. Problemet med hypomani är inte minst att den, liksom mani, ofta följs av en depressiv episod

Hypomani är en låggradig mani som vanligtvis inte medför nedsatt funktionsförmåga Bipolär (manodepressiv) sjukdom: Sjukdomsbilden består av episoder med mani (typ I) eller hypomani (typ II) och episod(er) med depression, med bra perioder däremellan Vad är en mani och hypomani och skillnaden mellan dem(k älla:Wikepedia) MANI I en mani är humöret onormalt förhöjt och expansivt men också irritabelt. Lyckorus och grandiositet kan snabbt växla till aggressivitet och emotionalitet; minsta missnöje leder till ilska eller upprördhet Mani eller hypomanni orsakar stort lidande både för personen som omgivningen. Ordet manisk förkommer ofta i dagligtal och de betecknar oftast en person som gör något frenetisk med entusiasm eller med fokuserad energi

Hypomani. - Praktisk Medici

Definition. Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av mani där även åtminstone en depressiv episod förekommer räknas till Bipolär sjukdom Kriterier för mani och hypomani. Mani. Minst ett av nedanstående tre kriterier förekommer större delen av dagen i sju dagar (mani): Ökad energi, aktivitet eller rastlöshet. Förhöjt stämningsläge. Irritabilitet. Dessutom ska minst tre av nedanstående symtom förekomma

Symptom - Bipolär sjukdo

Hypomani och måttlig mani. Avsluta behandling med antidepressiva, centralstimulantia och eventuellt andra läkemedel, till exempel steroider, som kan trigga sjukdomsförloppet. Ta ställning till om behandling kan ske i öppenvård. Beakta somatiska faktorer och möjlig drogpåverkan Det finns två former av bipolär sjukdom, bipolär typ 1 och bipolär typ 2. Bipolär typ 1 kännetecknar tillståndet där depressioner varvas med maniska perioder.; Bipolär typ 2 innebär att depressioner varvas med en lindrigare form av maniska perioder som kallas för hypomani. En hypoman fas är ofta kortare och ger inte lika allvarliga följder som en mani kan göra Mani: Mani är ett onormalt upphetsat mentalt tillstånd, typiskt kännetecknat av känslor av eufori, bristande inhibering, racing tankar, minskat behov av sömn, talkativitet, riskupptagning och irritabilitet. hypomani: Hypomani är ett onormalt psykologiskt tillstånd som liknar men mildare än mani, som kännetecknas av förhöjd eller. Hypomani=kraschlandning . När jag läste Sportpsykologi pratade vi mycket om athletens strävan att komma in i flow eller att få runners high Känslan när allt känns rätt och den kemiska balansen i hjärnan har exakt rätt nivåer. Man är på topp, lycklig, euforisk och outtröttlig

ensidigt intresse, fix idé. ( medicinsk term) sjukligt exalterad sinnesstämning || - n; -er. Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex negativ Hypomani er en mild form for mani. Hvor hyppig er det? I løbet af livet er ca. 1 % af befolkningen maniske i en kortere eller længere periode. Der opstår 10-30 nye tilfælde per 100.000 indbyggere per år. Vigtige forhold ved mani. Det er vigtigt: At opdage manier eller hypomanier tidligt Hypomani er betegelsen på en lettere form for mani.Hypomane episoder kan være en del av bipolar lidelse type 2.. Ved hypomani, som ved mani, kan pasienten ha mindre søvnbehov, økt kreativitet, unormalt økt energi, raske tanker, mange ideer, økt produktivitet og mer impulsiv atferd.For noen arter hypomani seg mer som urimelig irritabilitet, der pasienten kan krangle, slåss eller skrike. Se även avsnitten Bipolär sjukdom, Mani, Cyklotymi i detta kapitel. Definition. Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock inte till graden av mani. Patienten har ofta sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av hypomani räknas till bipolär sjukdom. Orsak. Ofta som del i bipolär sjukdom. Sömnbrist. Psykiskt trauma Mani/Hypomani Lyssna. Depression Mani/Hypomani. Mani/Hypomai. Mani är den ena ytterligheten vid bipolär sjukdom. Under den maniska fasen känner man sig starkt upprymd, får massor av energi och blir uppfylld av idéer som måste genomföras, till vilket pris som helst

Mani/Hypomani. Mani är den ena ytterligheten vid bipolär sjukdom. Under den maniska fasen känner man sig starkt upprymd, får massor av energi och blir uppfylld av idéer som måste genomföras, till vilket pris som helst. Livet rusar på och för omgivningen blir det svårt att hänga med i alla svängar Mani/hypomani och depression är de typiska uttrycken för sjukdomen. Svängningar mellan dessa två poler har givit namnet bipolär men sjukdomen kan ta sig många andra uttryck. Det är också vanligt att mani och depressionssymtom blandas, detta kallas för blandtillstånd Hypomani - symptom och behandling. Hypomani är ett tillstånd av förhöjd sinnesstämning, där man känner sig energisk och upprymd. Ordet hypomani kan verka förvirrande då prefixet hypo kan tolkas som ett ännu mer maniskt tillstånd än mani

PPT - Bipolar lidelse PowerPoint Presentation, free

Mani och hypomani Manier och hypomanier har oftast ingen tydligt utlösande orsak, är vanligen gradvis insättande under ett par dagar och har en duration på veckor till månader om de förblir obehandlade. Ofta föreligger depression i nära anslutning till den episoden av mani eller hypomani Hypomani forbindes med bipolar lidelse type 2 som kan ha like depressive episoder som bipolar type 1, men der det maniske fasene er mildere. Det er disse milde fasene med mani som omtales som hypomani. Personen føler gjerne økt trang til fysisk aktivitet. Han er ofte kreativ og med lett tilgang på tanker og følelsesliv Mani och hypomani är symptom som kan uppstå med bipolär sjukdom. De kan också förekomma hos personer som inte har bipolär sjukdom. Vad är mani? Mania är mer än att bara ha extra energi att bränna.Det är en stämning störning som gör att du onormalt strömförande, både fysiskt och mentalt Hypomani eller lindrig mani kan ofta behandlas i öppenvård, förutsatt att patienten är villig att ta emot medicinering och begränsa sin köplusta och annat skadligt beteende. Inläggning blir nödvändig om manin gjort att patienten beter sig aggressivt,. - Vid hypomani/måttlig mani: Neuroleptikum med indikation mani tex haldol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprazidon, paliperidon. - Vid svår mani/blandtillstånd: Neuroleptikum med indikation mani samt litium eller valproat som stämningsstabiliserande. Iv behandling vb. ECT vb

Att ha manisk eller hypoman symptom, i klinisk mening, orsakar stort lidande både för personen som omgivningen, Mani eller hypomani, hypomani symptom, hypomanisk, hypoman, frenetisk med entusiasm, fokuserad energi, uppjagad och återkommer till samma mening eller annan upprepning, energi, tala intensivt och yvigt men betyder det då att man är manis Tankar om döden kommer då som ett brev på posten. När det gäller uppåt kallas det för hypomani och mani. Hypomani är ett läge där hjärnan går fortare, man talar fortare, skapar projekt. Det är svårt att sluta med saker. Mani är samma fast starkare. I mani så har man hamnat i en lite annan värld än alla andra Vad är mani? Mani är ett psykologiskt tillstånd som gör att en person upplever orimlig eufori, mycket intensiva stämningar, hyperaktivitet och vanföreställningar. Mani (eller maniska episoder) är ett vanligt symptom på bipolär sjukdom. Mani kan vara ett farligt tillstånd av flera anledningar. Människor kanske inte sover eller äter under en manisk episod. De kan engagera [ Hypomani är en låggradig mani som vanligtvis inte medför nedsatt funktionsförmåga. Bipolär (manodepressiv) sjukdom: Sjukdomsbilden består av episoder med mani (typ I) eller hypomani (typ II) och episod (er) med depression, med bra perioder däremellan. Manier och depressioner kan ha psykotisk valör. Bipolär sjukdom typ I

Hypomani - symptom och behandling - Terapl

Hypomani och mani är perioder med överaktivt och upphetsat beteende som kan ha en betydande inverkan på ditt dagliga liv. Hypomani är en mildare version av mani som varar en kort period (vanligtvis några dagar) Mani är en svårare form som varar under en längre period (en vecka eller mer Mani (från grekiska: μανια, raseri, galenskap, vansinne) är en psykisk störning som tillhör de affektiva störningarna.Mani kännetecknas framför allt av förhöjd grundstämning och uppträder antingen som enstaka episoder eller i samband med en affektiv sjukdom i återkommande skov. [1] Maniska episoder ingår i bipolär sjukdom typ I och kan förekomma vid schizoaffektivt syndrom Symptom vid uppåtskov Mani (Bipolär sjukdom typ 1) Mani en mycket intensivare forn av hypomani. Kan leda till psykos och kräver vård. • • • Uppstämdhet, aggression eller irritabilitet Tappar verklighetskontakten Får storhetsidéer Sover inte Kan få vanföreställningar Hallucinationer Hypomani (Bipolär sjukdom typ 2) Är en lindrig form av mani

Bipolär sjukdom - 1177 Vårdguide

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens - BPSD • Affektiva symtom - Depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabilitet • Psykotiska symtom - Hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identifierin Hypomani ingår i diagnosen bipolär typ 2, tillsammans med återkommande depressioner. Hypomani är en mildare form av mani, man har ett höjt stämningsläge, men till skillnad från mani så kräver hypomani sällan sjukhusvård. Patienten kan också ofta själv märka av att hon börjar dra iväg. Hypomani kan triggas av att man sover för. Hypomani är ett förstadium till mani som präglas av ökad irritabilitet och alltför glada humör . Hypomani går oftast obemärkt och kommer inte att leda till sjukhusvistelse . Likheter . En episod av hypomani kommer att ha minst tre av de symptom på mani , vilket kan göra dem svåra att urskilja

Mani vs Hypomani: Vad är skillnaden

Hypomani är en mildare form av mani. En blandad episod innebär att maniska och depressiva symtom uppträder samtidigt eller växlar mycket tätt. Det finns två undertyper av bipolär störning: typ 1 och typ 2. Typ 1 innebär att patienten förutom depression också har tydlig mani eller blandade episoder Syftet med denna text är att tydliggöra skillnaden på tidiga tecken på hypomani/mani och symtom på hypomani/mani. Detta för att underlätta för dig när du ska identifiera dina tidiga tecken på hypomani/mani under arbetet med din personliga åtgärdsplan I lindriga former (hypomani) kan skolarbete och kompiskontakter få en uppryckning men vid mani blir aktiviteterna kaotiska. Omdömeslöshet med lustfyllda aktiviteter Kan förväxlas med adhd så tydlig episodicitet samtidigt med stämningsförskjutning krävs. Allvarliga felsteg i relationer och med pengar

Lavkarbo oprifter for sunnhet, energi og vektnedgang

Video: Bipolär affektiv sjukdom - Internetmedici

Bipolar lidelse: Vi fikk en fin start, men noe kjentes

Kriterier Mani Hypomani Duration Minst 7 dagar Minst 4 dagar Funktionsnedsättning Ja Nej/minimal Behov av slutenvård Ja, oftast Nej, sällan Psykossymtom Kan förekomma Nej Riskbeteende Ja Nej, möjligen lindriga manifestationer utan större konsekvenser. DIAGNOSTISK SKÄRP Varje avsnitt visar tre huvudsymptom, nämligen mani, hypomani och även depression. Mani är ett tillstånd av humörsjukdomar som gör att en person känner sig väldigt upphetsad fysiskt och mentalt. Personer med bipolär sjukdom som upplever detta avsnitt kommer att göra irrationella beslut Hypomani är en mildare form av mani. Om du upplever hypomani är din energinivå högre än normalt, men det är inte så extremt som i mani. Andra kommer att märka om du har hypomani. Det orsakar problem i ditt liv, men inte i den mån mani kan. Om du har hypomani behöver du inte bli inlagd på sjukhus för det

Även vid recidiverande depression utan mani/hypomani kan litium prövas som återfallsprofylax. Litium kan även användas som behandling vid akut mani, och då med serumkoncentration > 0.8 mmol/L. Effekten är mycket god men kommer med fördröjning upp till en vecka, varför kombination med neuroleptikum är nödvändigt initialt Mania and hypomania are symptoms that can occur with bipolar disorder.They can also occur in people who don't have bipolar disorder. What is mania? Mania is more than just having extra energy to. Hypomani är en lindrigare form av mani, och brukar inte resultera i lika stora konsekvenser som mani kan göra. Om man har bipolär sjukdom kan en period av hypomani ha de här symtomen: Man känner sig mer kreativ. Man är mer uppvarvad och har mer energi Hypomani uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet. Ett under minst fyra dagar ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Det förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Eventuella utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm Även om hypomani ofta betraktas som ett stadium av mani, eller en mild variation av det, finns det några skillnader mellan båda. Skillnad mellan hypomani och mani. Varaktigheten av episoden i hypomani och mani; Hypomani är vanligtvis kort och varar mindre än en vecka. Å andra sidan är maniens längd minst en vecka

Det er vanlig å se på mani som et kontinuum som går fra mild (hypomani), moderat og til alvorlig mani. Vi går igjennom de tre på de neste tre sidene. Hypomani med depressive perioder kalles bipolar lidelse type 2. Hypomani (Mild mani, hører til bipolar lidelse type 2) Moderat mani. Alvorlig mani. ===>>> Neste side, Hypomani Vid hypomani förekommer de flesta av symtomen vid mani; det är graden av funktionsnivåsänkning som utgör skillnaden. Vid hypomani är visserligen den förändrade sinnesstämningen iakttagbar för omgivningen, men tillståndet är inte så allvarligt att det orsakar påtaglig funktionsförsämring, vare sig socialt eller i yrkeslivet

Mani vs hypomani: en fråga om grad; Och är det mani är också en sinnesstörning, att vara tillsammans med depression en av de viktigaste förändringarna som ingår i bipolär sjukdom och att det som detta antar en allvarlig förändring, obehag och begränsning i personens liv Inledning. Ordet de mens har sedan mer än 200 år använts som ett begrepp för en varaktig kognitiv nedsättning. Demens orsakas av en rad sjukdomar som på olika sätt påverkar hjärnan. Definitionen av d emens är en nedgång av olika kognitiva förmågor, där en minnesstörning ska ingå. Den kognitiva störningen ska vid demens vara så allvarlig att det skapar problem i arbete och. Introduktion till Mani/hypomani Mani Psykos Paniksyndrom Agorafobi Separationångest Social fobi Specifika fobier Generaliserad ångeststörning Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder) Enures Enkopres Anorexia nervosa Bulimia nervosa Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) Trotssyndrom Uppförandestörning Tourettes syndrom (Tics Hypomani är en mildare form av mani. Om du upplever hypomani har du en högre energinivå än normal, som inte är lika extrem som mani. Andra människor märker hypomani och det orsakar problem men inte i den utsträckning mani kan. Om du har hypomani behöver du inte sjukhusvistelse för det. Personer med bipolär 2 störningar upplever.

Hovedforskjell - Mani vs Hypomani. Mani og hypomani er to forhold som deler noen vanlige egenskaper. Så langt som forskjellene mellom disse to begrepene blir vurdert, er det ganske utfordrende å skille en fra den andre på grunn av den nesten identiske karakteren av å presentere symptomer og tegn HYPOMANI •Lätt mani •Förhöjt stämningsläge •Ökad energi/aktivitet •Känsla av välbefinnande - bättre, starkare än vanligt •Ökat självförtroende •Utåtriktat, pratglad, social •Ökat sexuellt intresse •Minskat sömnbeho Hypomani hjå ein person med bipolar liding type I bør føre til snarleg behandling for å hindre at tilstanden endar opp som ein fullt utvikla mani. Ved bipolar liding type II er ikkje behandling like påtrengande nødvendig, ettersom slike hypomaniar ofte vil vere kortvarige og gå over av seg sjølv Mani och hypomani, vad består de av. 3439. 237. Alexander Pearson En natt vaknade jag och kände mig bra igen. Jag trodde att jag kunde utnyttja min tid, att allt var möjligt. Jag kände mig levande och vital, full av energi. Mina sinnen verkade vakna, färgerna var väldigt ljusa, de slog mig hårt Med uppåtsymtom avses symtom vid mani eller hypomani, eller vid affektiva episoder med blandade kännetecken (dvs vid mani eller hypomani med samtidiga depressiva, eller vid depression med samtidiga maniska eller hypomana symtom). olanzapin N05AH03 OLANZAPIN generiska alternativ. Viktökning är en vanlig biverkan. risperidon N05AX0

Mani/hypomani er vanligvis del av en bipolar lidelse, men kan i mellom fem og ti prosent av tilfellene forkomme alene. I de tilfellene er den mani-liknende atferden vanligvis del av en annen sykdom, rusmiddelpåvirkning, ubehandlet hypertyreose, ADHD, eller bivirkning av legemiddelbehandling (som for eksempel antidepressiva) mani medel mot. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning. Hypomani 11. Blandepisoder förekommer också och karaktäriseras av hypomani/mani med depressiva symtom eller depression med hypomani/maniska symtom samtidigt inom en och samma sjukdomsepisod.viss.n

Depressioner ved bipolar lidelse - information til10 fakta om lukt | omhelseSkam: Bipolarforeningen: - Ekstremt få er så syke at de

Hypomani Mani Bipolar lidelse - omhelse

Atypisk depression. Postpartum depression 10 p Hypomani eller mani av AD 15 p Mani med dysfori, irritabilitet 20 p Mani med eufori 2 p -- 5 p >45 år 10 p 30-45 år 15 p <15 eller 20-30 år 20 p 15-19 år 2 p Hypertymt temperament 5 p >2 depressiva episoder utan hypomanier. Hypomanier och ej återställd mellan episoder. Borderline. Ångestsjd Publicerad den 26 januari, 2014. av Linda. 1. Dina tankar och känslor är inte alltid sanna. Det är viktigt att komma ihåg. Med det menar jag att visserligen är upplevelsen för dig sann och riktig, men det behöver inte överensstämma med verkligheten. När vi pratar om depression och om vår elaka bippohjärna, innebär det att de elaka. Klicka på länken för att se betydelser av hypomani på synonymer.se - online och gratis att använda Hypomanien er en let form for mani, der er karakteriseret ved let opstemthed, øget energi, øget selvtillid og øget velvære. Ofte ses øget produktivitet, ligesom søvnbehovet kan være let nedsat. Tilstanden påvirker ikke altid funktionsniveauet, men vil ofte være påfaldende Hypomani Read More

Med uppåtsymtom avses symtom vid mani eller hypomani, eller vid affektiva episoder med blandade kännetecken (dvs vid mani eller hypomani med samtidiga depressiva, eller vid depression med samtidiga maniska eller hypomana symtom). olanzapin N05AH03 Ångest vid risk för missbruk Ångest. Vanlig rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen Hypomani. Posted on August 7, 2013 Updated on August 8, 2013. Jag blev hypomanisk (hypomanic) igår när jag skrev ett inlägg. Den där distinkta känslan av oändlig energi och tillförsikt, tron på att det är mitt öde att utföra stordåd och att mina ord kommer upplysa världens alla människor var väldigt påtaglig och självklart återspeglades detta i min text Hypomani. Påslag som pågår inuti min kropp, min hjärna. Tar min medicin nu Längtar efter lindring. Kroppen som en borg av sten. Tung. Stilla. Kall. På insidan pågår en fest. Ett fylleslag. Osammanhängande pladder. Hög musik. Repetitiva bilder och tankar som påkallar min uppmärksamhet

Läkemedelsbehandling - Bipolär sjukdo

Hypomani (bokstavligen under mani eller mindre än mani) är en mental och beteendestörning, känne väsentligen genom en skenbart icke-kontextuella förhöjning av humör ( eufori), vilket bidrar till ihärdigt disinhibited beteende.. Den drabbade kan lida av irritabilitet, inte nödvändigtvis mindre allvarlig än full mani; [ behövs citat] i själva verket är förekomsten av markant. Posted in Fysik, Uppåt? and tagged hypomani, mani, minnesluckor, spänningshuvudvärk on February 10, 2015 by Synekdoke. 2 Comments Inte beredd. Tredje natten i rad som jag bara sover en timme eller två. Rastlösheten bubblar i mig och hallisarna kom som ett brev på posten igår Vad är hypomani? Hypomani kännetecknas av samma symtom men av lägre grad. Omgivningen märker skillnad men personens dagliga liv är inte lika allvarligt påverkat som vid en mani. Symtomen behöver kunna observeras minst i fyra dygn. Personens sätt att fungera är tydligt annorlunda men funktionsnedsättningen inte lika stor Hypomani i kombinasjon med episoder med depresjon kvalifiserer for diagnosen bipolar II. Det opphøyde stemningsleiet blir kalt mani, eller hypomani hvis tilstanden er noe mildere. Hypomani er en mer moderat tilstand, med lettere løftet stemningsleie, som kan være langt vanskeligere å diagnostisere MDQ är en mycket använd självscreening för tidigare episoder av mani eller hypomani. Patienter med emotionell instabilitet samt personer med ADHD skattar dock också ofta högt på denna självskattning. Mer omfattande än MDQ är HCL-32 som även denna försöker fånga in uppåt perioder