Home

Skolans styrmedel

styrmedel inom skolan, i detta fall förstelärarreformen, kräver för att vara framgångsrika och uppfylla de politiskt uppsatta målen. Den syftar även till att öka förståelsen för hur olika förutsättningar hänger ihop med varandra och med att implementera en professionsutvecklande policy inom skolan Här börjar den decentraliseringsprocess eller kommunalisering som i och med överföringen 1989 av ansvaret för lärarnas löne‐ och anställningsvillkor från staten till kommunerna kommit att kallas för kommunaliseringen av skolan. Från femtiotalet till sekelskiftet fortgår decentraliseringen av styrningen av skolan Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen

Om styrning och ledning i skolan. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU. och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets för-. valtningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst. 106 47 Stockholm. Orderfax: 08-690 91 91 Ansvarsfördelningen för hur skolan ska bedrivas och styras kan delas in i dels en makronivå där man på nationell nivå anger de riktlinjer och de mål, såsom lagar och förordningar som man från statligt och politiskt håll anser att samhällsutvecklingen bör sträva mot ANSVARET FÖR SKOLAN 9 1 Den nya ansvarsfördelningen Riksdagen och regeringen skall styra skolverksamheten genom att ange nationella mål. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger fast skall kommunerna och andra huvudmän för skolan ha stor frihet att avgöra hur verksamheten skall genomföras Det handlar om utvärdering av skolan ur ett historiskt perspektiv och hur utvärdering kan användas som ett politiskt styrmedel. Jag börjar med att nämna att boken tar upp hur prästen kontrollerade samhällsmedborgarna genom husförhör men eftersom vi har läst så mycket om det tänker jag inte gå djupare in på det utan hoppar fram till 1842 då folkskolan infördes Skolans huvudmannaskap och styrning Författare: Ulf P. Lundgren Den korta historien om ansvarsfördelning och politisk styrning Denna översikt är ett sammandrag av en beskrivning av hur den politiska styrningen över folkundervisningen/skolväsendet förändrats. Den bygger vidare på flera tidigare arbeten

För att styra skolan använder staten olika styrmedel dessa kan delas upp i fyra huvudgrupper: Juridisk styrning : styrning genom lagar, förordningar och andra rättsligt bindande regler. Lagens målgrupp måste följa den och vanligtvis formas någon form av sanktion om detta inte sker I en politisk värld kan skolans styras genom olika sätt. Enligt Maria Jarl och Linda Rönnberg (2010) så kan styrningen av skolan beskrivas genom tre termer: finansiering, reglering och huvudmannaskap. Förändringar på dessa områden kan påverka skolan på flera olika sätt

Tema 1: Skolans poltiska styrning - Fyra lärarstudente

  1. resultatstyrning på lokal skolnivå. Detta gav konsekvenser för skolan som organisation, utifrån ledarskap, roller och arbetsuppgifter, makt och ansvar. Det ställde nya krav på politisk kontroll och utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete kom att bli ett styrmedel och kontrollfunktion (Karlsson Vestman & Andersson, 2017)
  2. Det är oerhört viktigt att vi har samma målbild i Västerbotten kring ekonomiska styrmedel inom skolan. Många kommuner belastar exempelvis skolbudgeten med lediga lokaler som egentligen borde ligga på kommunstyrelsen. Konsekvensen blir oftast att skolan får ta alla kostnader och måste säga upp personal. En annan sak vi ser är att det.
  3. ska deponeringen. Skatten var då 250 kg per ton, den har sedan höjts i intervaller. Sedan den 1 januari 2015 är deponiskatten 500 kr per ton avfall. Det är deponeringsanläggningen som är skattskyldig
  4. Styrmedel med effekt Hösten 2019 gav Energimyndigheten, inom ramen för uppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering, i uppdrag till Aktea Energy (inklusive underkonsulter från Borg & Co och Nitton Energikonsult) att kartlägga och analysera olika styrmedel och deras påverkan på energieffektivisering, effektbehov oc
  5. reglering och dessa andra styrmedel. Av detta skäl har vi vidare­ utvecklat den begreppsapparat som använts i tidigare uppdrag. Skillnader mellan reglering och andra styrmedel Det är viktigt att betona de principiella skillnader som finns mellan reglering och andra styrmedel (t.ex. nationella handlings­ planer, överenskommelser eller.
  6. utformandet av skolans styrmedel. Av dokumenten framgår att skolans alla. nivåer ses som en helhet rörande det demokratiska uppdraget men att till. exempel gymnasieskolan ges en något annorlunda roll än grundskolan för att. uppfylla uppdraget
  7. Det går verkligen att motivera arbete med naturtutor utifrån skolans styrmedel. Dessa tre punkter från det centrala innehållet för naturorienterande ämnen tyckte jag stämde väl överens med detta projekt. Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika.

1940-1989 - Lärarnas Histori

ansvarsområdena skola och social omsorg som påverkas av den statliga styrningen. Inom dessa områden finns ett stort antal föreskrifter, särskilda till - Statsbidragen upplevs som ett starkt styrmedel, särskilt när det gäller skol-verksamheten Det andra temat som tas upp handlar om ett av statens främsta styrmedel, det statliga bidraget till skolan. Beslutsfattandet är ett exempel på en med huvudmannaskapsfrågan parallell process som innehåller principbeslut, reformprocess, sakkunnige-beredning,. Sammanfattning Skolpolitik Kapitel 2. Man brukar säga att skolan styrs genom politiska beslut, men det är i själva verket inte så då skolan till stor del handlar om traditioner. I och med traditionerna så sker de politiska reformerna väldigt trögt och därmed kanske man inte kan säga att skolan styrs främst genom politiska beslut (s.27)

Vem styr skolan? Var finns det verkliga ledarskapet för skolan? I Skolvärldens dokument växer bilden av ett otydligt, och mycket skiftande, ledarskap fram. Det nationella politiska ledarskapet för skolan har under den borgerliga alliansen präglats av effektivitet Om styrmodellen. En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, dvs hur det går till att besluta vad som ska utföras.Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras informera om skolans ordningsregler. styrmedel vilka bör övervägas i högre grad än lagstiftning. SKR förespråkar därför att andra vägar bör prövas innan en författningsreglering blir aktuell, exempelvis reviderade allmänna råd och annat förbättrat stödmaterial decentraliserats.15 Staten har inte sagt ifrån sitt ansvar för skolan då regeringen styr skolan genom olika styrmedel. Kommuner och skolor kan betraktas som en del av statsförvaltningen. Därav utvecklas inte bara politiska mål för verksamhetens praktiska genomförande, utan även politiska förväntningar på olika aktörer inom kommun oc det att Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar(Skollagen 1985:1100). Statens styrmedel begränsas alltså till att vara övergripande: förut-om skollagen gäller läroplaner, programmål för gymnasieskolans olika program, kursplaner samt än så länge timplaner

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbun

skolans historia. Decentraliseringen av skolan skedde under 1990-talet och dagens skola har börjat ta form. Ansvaret för skolverksamhet fördelades om mellan staten och kommunen, den senare fick ta på sig ansvaret för skolverksamheten. Ekonomin sköttes av kommunen, skolan fick tolka läroplanen oh skriva lokala styrdokument av nya anledningar. Till skillnad fr an tidigare decennier drevs skolans utveckling nu allt mer av krav p a st orre e ektivitet. Ar 1986 gavs an mer ansvar till kommuner genom att inr atta st orre grad av m alstyrning ist allet for att anv anda regler som dominerande styrmedel Eleverna i den svenska skolan har allt sämre kunskaper. De tendenser vi skolforskare sett i flera år fick sitt mediala genombrott när den senaste Pisa-studien offentliggjordes i början av december 2013 - med bottenbetyg för Sverige.Vilka elever det är som drabbats värst skiljer sig åt mellan olika ämnen. I matematik har främst de toppresterande försämrats, medan det Kap. 3, Vem bestämmer över skolan? I slutet av 80-talet diskuterades det flitigt om Sverige skulle fortsätta vara en centralt styrd stat eller om den skulle bli mer decentraliserad. Debatten var inte unik för Sverige utan liknande reformer diskuterades under samma tid i flera av de industrialiserade länderna. Skolans decentralisering var en del av denn

Skolans ledningsstruktur Om styrning och ledning i skola

Kursen teman (delkurser) är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kurser går på halvfart då vi också samarbetar med de samhällsorienterande ämnena, vilket yttrar sig som en gemensam start och en gemensam avslutning. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin:. Etikettarkiv: styrmedel Nationella prov, för vem och varför har vi det? #blogg100. De senaste åren har antalet nationella prov blivit fler i skolan. Elever har numera nationella prov i årskurs tre, sex, nio och på gymnasiet. På Skolverkets webbplats framgår det att syftet med nationella prov är Där skolan i mångt och mycket utgjorde en autonom institution som skapade och levde efter sina egna regler. Detta skiljer sig från dagens skola som är en arbetsplats utan bestraffningsrätt, där frågor som traditionellt har behandlats inom skolan såsom exempelvis rökningsförbud numera faller inom arbetsmiljölagen Identifiera orsaker till matsvinnet. Kommunicera. Arbeta för engagemang och kunskap. Ta fram metoder för olika åldersgrupper, t.ex. Matsvinnsmonstret för de minsta. Under 2019 utvecklades Matsvinnsresan genom att, tillsammans med avfallsenheten, starta projektet Översta Steget. Norreportskolan (högstadium) väljs ut som referenskök

längre går att tala om att skolan ska fostra demokratiska medborgare eller att lära ut ett medborgarskap, utan att ungdomar idag blir demokratiska genom att de gör politiskt självförtroende, och i förlängningen sin demokratiska kompetens, inom ramen för själva livet Miljöskatterna utgörs av skatter på energi, transporter, föroreningar och naturresurser.Kategorierna ska dock tas med en nypa salt. Inom skatterna på energi ryms till exempel energiskatt på bensin och diesel vilka man skulle kunna tro borde hamna under skatter på transport. Mellan 2019 och 2020 minskade miljöskatterna med 1,9 miljarder kronor

Skolans styrmedel ställer upp förväntningar om utfall rörande elevernas demokratiska orientationer och socialisationsteorin ger möjliga förklaringar till om förväntningarna uppfylls eller ej. Det empiriska datamaterial som samlas in ger belägg för vilka teoretiska samband som gäller enligt denna undersökning Styrmedel. Ladda ner Pdf (4 MB) Beställ tryckt exemplar. Statlig styrning av kommuner och regioner 2020. Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2020. Kartläggningen omfattar styrning från riksdagen, regeringen och från statliga myndigheter. Syftet med kartläggningen är att ge. Om ökningen av våld i skolan. By hejlskov.se 2019-03-23 2019-03-23. Under senaste tiden har det skrivits mycket om ökningen av våldet i skolan. De flesta uttalanden har varit rop på utökade befogenheter, möjlighet at använda våld mot elever och krav på nedläggning av Barn- och elevombudsmannsinstitutionen. Jag förstår ingenting styrmedel på skolmarknaden. Information kommer även att tillhandahållas om kriterier för hur konkurrens inom skolan i Sverige ska vara utformad för att ta reda på friskolereformens effekter . Kapitel 4 - Fallstudie Kapitel fyra innehåller en djupare granskning rörande de möjliga effekterna av et Svenskt abstrakt: Avhandlingen Ämneskonstruktioner i i ekonomismens tid. Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier, är en komparativ undersökning av svensk- och danskämnet på gymnasienivå i de två länderna och av styrdokument, styrsystem och de internationella styrningstrajektorerna (globala trender) bakom dem. Den praktiska bakgrunden, empirin.

Bedömning, utvärdering & politisk styrning med inriktning

  1. sslut och börja redan i årskurs ett. Dem skriftliga omdömen ligger till grund om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Skriftliga omdömen möttes av blandade känslor ute på skolorna
  2. En hälsosam skola SKALL sätta upp mål för hälsa och välmående förenligt med skolans styrmedel. Dessa ska vara tillgängliga för skolans elever och föräldrar. 6 Aktiviteter
  3. ologi inom skolan som associeras med företagsvärlden. Sammanfattning av resultatredovisnin

Published On: 15 april, 2021. Drygt åtta av tio unga anser att det är viktigt med miljö- och klimatundervisning i skolan. Skolan är också ungas främsta källa till information om klimatet. Samtidigt kan ett för stort fokus på individuella konsumentbeteenden bidra till att skapa skuld och skam hos unga Vill man komma till rätta med segregation och socioekonomiska olikheter, så har skolan i huvudsak upptagningsområdena som styrmedel, säger Bertil Sundström, för- och grundskolechef

Skolverket, Pedagogisk utvärdering som styrning - En

Vad som framförallt blir tydligt när man ser tillbaka på rutorna från första inlägget till det sista är en markant skillnad i utseende, främst med avseende på växtligheten i rutorna vid första respektive sista besöket. Utvecklingen har gått att följa tack vare bilddokumentation vid varje besök. Antalet växtarter i respektive ruta har även minskat, sam Estetisk-filosofiska fakulteten Angelica Nohlberg Särskild undervisningsgrupp eller vanlig klass? för elever med Aspergers syndrom, autistiska dra Kursen ger dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den är tematiskt uppbyggd så biologi, fysik, kemi och teknik blandas på ett naturligt sätt. Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kursen består av fö.. För skolans nykomlingar, har alla lärare säkert redan försökt förklara det vad begreppet ett flertal gånger. har gett en nyansering som är nödvändig för att göra en fallbeskrivning av de ramar och förutsättningar som skolans styrmedel ger ur ett socialisationsperspektiv

Vår andra mamma - moder jord - är utsliten och behöver vår uppmärksamhet. Därför bjöd vi inför mors dag 2021 in till en kreativ kampanj för att hylla den moder som vi alla är så beroende av och älskar. Vilket fantastiskt engagemang vi har sett för #VårAndraMamma. Tack för allt skapande, all pepp och alla fina hyllningar till. Övergripande förändring av mina rutor i bilder följer här nedan. Och lite tankar kring uppgiften och mitt sista, officiella, besök hos rutorna. Här ovan är ruta 1. Det är första besöket och besök tre, fem och dagens. Här ovan är ruta 2. Det första besöket, besök tre, fyra, besök fem och dagens. På dess Vad är nyansering hår. 16 hårfärgningshacks for life | naacor.windiwomm.co För skolans nykomlingar, har hår lärare säkert redan försökt förklara det svåra begreppet ett flertal gånger. Nyansering är ett begrepp som vi frisörer använder när vi ska tona in ett hår som vi har färgat eller blekt. bestl.diatradpr.com att man har gjort en bottenfärg med färg,.

Prislista - Commerce Frisören Det är blont hår som blir gult, är gult eller drar sig till nyansering efter ett tag. Men jag känner vad verkligen lyckligt hår som får jobba med tjejer som har sånt här hår. Så få dom inte att tro att färgen sitter for life, för det gör den inte Vad Är Nyansering Hår • Vad är skillnaden på färg, toning och nyansering? | Annaisolde Prislista Tottes Hår. Barnklippning trainee. Upp till 7 år. En trainee gör sina timmar innan gesällprov som leder till licensierad frisör

Vem styr skolan? - Skolvärlde

Marianne Mathlein, läromedelsförfattare och legitimerad lärare i svenska som andraspråk, föreslår att de nationella proven bör styra och mäta läsförståelse. Text. Detta är en debattartikel. debatt@skolvarlden.se. Att det finns ett starkt samband mellan god läsförståelse och studieframgång torde de flesta vara överens om riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov en granskningsrapport från riksrevisionen Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag till kommuner och landsting, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulans- bidrag vuxit hastigt de senaste åren När skolan kommunaliserades försvann stora delar av statens direkta styrning över skolan, vilket gjorde lärarutbildningen till ett ännu viktigare styrmedel. När det kommer till lärarlegitimationens vara eller inte vara har de båda fackförbunden varit positivt inställda Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar, studiebesök, samt besök på och av skolor Styrmedel påverkar även cyklister. ERIK SANDBLOM 2018-09-02 #24272: En annan undersökning visar att två tredjedelar av resorna till skola och utbildning sker med kollektivtrafik, trots att varannan bor inom cykelavstånd. Bara var femte går eller cyklar

Video: Politiska styrmedel Göteborgs universite

En rektors första hundra dagar - effektiva beslutsvägar. I skola och förskola finns det tydliga beslutsvägar. Som rektor bestämmer du utformningen av dessa. Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen samt att vara arbetsgivarföreträdare Så kan ekonomiska styrmedel klara miljöhoten i antropocen. Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, menar svenska miljöforskare. Men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt - och många olika forskningsområden samarbeta för att hitta. kritisk reflektion kring skolans demokrati- och värdegrundsarbete (inbegripet mänskliga rättigheter), styrmedel, normer och normskapande. Studenterna ges även fördjupad kunskap om hur heterogena barn- och elevgrupper (exempelvis i fråga om religiös och sexuell mångfald Vägledningen ska tydliggöra tillvägagångssättet för åtgärdsarbetet samt uppföljningen, så att dessa följs upp likvärdigt. Indikatorerna är framtagna för att få åtgärder att genomföras brett inom kommunen. Inspiration. Artiklar märkta med inspiration innehåller goda exempel om för att underlätta åtgärdsarbetet Skolan anses vara en av de viktigaste funktionerna i samhället. En välfungerande skola förebygger och förhindrar att människor hamnar i långvarigt socialt utanförskap. Skolan bidrar inte endast till enskilda individers positiva effekter utan också ekonomiska fördelar för hela samhället (Nilsson 2012, 2017)

Skolans betydelse för ungdomars sociala tillit Jenny Jansson . Department of Government Uppsala University P.O. Box 514 SE-751 20 Uppsala Sweden Tillit som styrmedel för rektorer. En litteraturöversikt Forskningsrapport för projektet Vem bryr sig och vem kan man lita på?. Styrmedel för nöjda medarbetare. För att våra medarbetare ska känna trivsel, delaktighet, arbetsglädje och ha goda arbetsvillkor där behov och rättigheter tillgodoses arbetar vi med följande styrmedel Sammanfattning Kapitel 2 Skolpolitik från riksdagshus till klassrum. Skolan styrs ytterst genom politiska beslut för att det sitter en demokratisk vald ledning i toppen. En anledning till att skolan beskrivs som svårstyrd är att verksamheten befolkas av professionella närbyråkrater. Den politiska styrningen omfattar både styrning av skolans organisation och dess innehåll Ledarskap i skolans värld - föreläsningar på UR Play. Under Skolledarkonvent i nov 2014 filmades flera föreläsningar. De finns nu på UR Play. Arrangör av Skolledarkonventet var Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS

Sammanfattning Skolpolitik Kapitel 4. I detta kapitel diskuteras att skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag. I kapitlet behandlas även tre olika teman som behandlar olika åsikter angående kunskapsuppdrag jämfört med fostransuppdrag (se nedan). * Skolan kan omöjligt fokusera på alla punkter Styrmedel med stor påverkan på hävstången: • Nationella livsmedelsstrategin • Tillsyn näringsriktighet • Kommun: miljöpolicy, måltidspolicy, kostpolicy och upphandlingspolicy • Bra måltider i skolan, Bra måltider i Förskolan och Skolmåltiden en viktig del av en bra skola • De nordiska näringsrekommendationerna • Klimatdat Skolan och granskningssamhället. Man kan tala om att det skett en granskningsexplosion, riktad mot resultat. Granskningar blir ett sätt att lösa problem och legitimera beslut. Ett styrmedel för staten i den recentraliserade skolan är efterhandskontroll BioFuel Region har sedan starten 2003 engagerat unga människor. Vi behöver unga människor som är intresserade och kunniga för att vår region ska fortsätta utvecklas och vara en intressant region att bo och verka i

Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag till kommuner och landsting, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulans- bidrag vuxit hastigt de senaste åren. Samtidigt har det under en längre tid framförts kritik rörande problem som statsbidragen orsakar Du har mycket god och bred kunskap om gymnasie-/gymnasiesärskolan som verksamhetsområde med avseende på aktörer, styrningen av skolan och dess uppdrag. Du har även god kunskap om huvudmannens organisation och dess roll i skolans styrkedja samt om ekonomi som styrmedel för drift och utveckling av en organisation (vård, skola, omsorg, sysselsättning) •Informativt styrmedel - ökad allmän medvetenhet och kunskap •Om värdet av ekoturism i ett område blir känt skapar även privata intressen (t.ex. ekoturism) att bevara ekosystemtjänster utöver reglerin

Jarl & Rönnberg kap

vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och åtgärder. 1.4 Metod 1.4.1 Genomfört samråd Samråd1.4.2 Genomförande och utbildning är genomfördav avfallsplanen - redovisas och i bilagauppföljning 1. Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunen i arbetet med att anpass Ett index styr lönen i Malmö. Avtal 2018 I Malmö stad kan lärare få upp till 3 000 kronor i lönepåslag om de byter arbetsplats till en så kallad högindexskola. Lorensbergsskolan i Malmö, där lokalombudet Elisabet Bergkvist och rektorn Jenny Zander jobbar, var en högindexskola och fick därigenom möjlighet att erbjuda lärare högre. I skolan finns ett genuint och utbrett engagemang bland elever, lärare och skolledare i dessa frågor. Tyvärr återspeglas detta över huvudtaget inte i skolans läroplan

Ekonomisk styrning i skolan Hans Lindberg

Hårdare tag ett måste för att minska flygutsläpp. Publicerad 2019-12-04. Klimatkompensation, utsläppsrätter och miljöskatter - dagens styrmedel räcker inte för att få ned flygets klimatutsläpp. En bred mix av skarpare åtgärder behövs, menar transportforskare vid KTH, som vill öka trycket mot politiker och flygbransch Så har vi kommit in i december och slutet av terminen är här. Det är även sista månaden för det här året och julen är snart här. Trots det så har det inte varit mycket till snö än så länge. Vi har haft ett par dagar med lite snö men sen har det försvunnit igen Nu är sommaren här med ca 26 grader och sol! Fortfarande väldigt lite nederbörd men det ska komma nästa vecka enligt prognosen. Och det behövs! Grillförbud i hela Uppsala län pga torrt i skog och mark! Igår kväll tog jag en sista sväng till mina naturrutor och solen lyste fortfarande. Nu har jag följt dess

Ekonomiska styrmedel Avfall Sverig

Därför bör skolledningens styrmedel utformas tydligare för att minska variationerna i friluftsverksamheten i skolorna. De problem som finns för friluftslivet i skolan löses dock inte alltid genom fler friluftsdagar utan kanske genom en förändring av den traditionella schemabilden Redovisning kandidatkurser. Detta är en teoretisk kurs på 15 högskolepoäng. Kursen passar dig som vill fördjupa dig ytterligare inom företagsekonomi under din valbara termin. Den kan också läsas som fristående kurs för dig som inte är registrerad på ett av våra utbildningsprogram

En nationell strategi sätter upp ramarna för hur skolan ska utvecklas med hjälp av IT och kan därmed användas som styrmedel för att främja införandet av ett utvecklat pedagogiskt arbetssätt. En strategi bör åtföljas av ett antal mätbara och uppföljningsbara mål samt nationella och lokala handlingsplaner kopplade till IT och lärande Hur kan vår konsumtion bli hållbar? Forskningsprogram vill ge konkret vägledning. FN:s hållbarhetsmål är många och delvis mycket utmanande. Ett av dem är målet Hållbar konsumtion och produktion. Målet är på många sätt en utmaning, bland annat därför att tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig. Ny rapport kritisk mot kommunalisering av skolan. Kommunaliseringen av skolan på 1990-talet var ett misslyckande, menar Leif Lewin, professor i statsvetenskap, som på regeringens uppdrag utrett reformens effekter. Skulden är delad mellan båda blocken, säger han Giftfri förskola och skola ur ett myndighetsperspektiv Ulrika Dahl/Anna Lindberg, Kemikalieinspektionen Uppsala universitet • Utvecklar lagstiftning och andra styrmedel • Utövar tillsyn över importörer och tillverkare • Vägleder kommuner och länsstyrelser i deras tillsyn • Prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och.