Home

Samtyckesblankett examensarbete

Samtyckesblankett / Consent form Vår behandling av dina personuppgifter bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Genom insamling av uppgifter om [2. kategorier av personuppgifter, til En del utbildningar har färdiga samtyckesblanketter som du kan använda, kontakta din handledare för att se om det finns en specifik samtyckesblankett för just din utbildning. Samtyckesblankett vid examensarbeten; Samtyckesblanketter för studenter på Lärande och samhäll Instruktioner för informationsbrev och samtyckesblankett för studentarbeten Detta dokument består av instruktioner till dig som är student och ska begära in samtycken enligt dataskyddsförordningen för att genomföra ett studentarbete. Dokumentet Information till informanter och samtycke innehåller den information och de

Bilaga 1 Samtyckesblankett för examensarbete _____ I Bilaga 2 Intervjumall _____ II Bilaga 3 Observationsprotokoll - Matematiska begrepp _____ II Examensarbete F rskoll rarutbildningen 210 hp Matematik i f rskolan En kvalitativ studie om f rskoll rares uppfattningar av matematikundervisning i f rskolan Examensarbete 15 hp Halmstad 2021-01-14 Therese Thomsen och Maja Svensso Examensarbete LXAA14 Ylva Almqvist 2017-01-28 1 Abstract In this Bilaga 3 Samtyckesblankett . Examensarbete LXAA14 Ylva Almqvist 2017-01-28 5 1 Inledning När jag har arbetat som lärare, om än obehörig, har jag stött på många kollegor som uttryckt at

Samtyckesblankett inför vaccination av covid-19 Innehållet gäller Stockholms län. Är du född 2005 eller tidigare, behöver du som ännu inte fyllt 18 år en samtyckesblankett som din vårdnadshavare skriver på för att du ska kunna vaccinera dig. Har du två vårdnadshavare behövs bådas underskrift Bilaga 2 Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; Om möjligheter och begränsningar vid inkludering av barn och ungdomar me Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver att de genom undervisning skapar förutsättningar för barns prosociala utveckling. Syftet är vidare att undersöka vilka didaktiska verktyg som används i det arbetet. En kvalitativ metod med self report som redskap har använts för att uppnå syftet Examensarbete 15 högskolepoäng, Bilaga 2, samtyckesblankett 42 . 6 1. Inledning Covid-19 har det senaste året påverkat världen på olika sätt. Även här i Sverige har vi blivit påverkade av pandemin. Covid-19 har också påverkat oss på studie- och. Examensarbete i fördjupningsämnet Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Det är ju ändå sitt barn man lämnar ifrån sig Vårdnadshavares och pedagogers berättelser om inskolning i förskolan After all, it´s their child they're leaving Caretakers and educators share their stories about preschool introductio

Bilaga 1, Missivbrev och samtyckesblankett 61 Bilaga 2, Intervjuguide 63. 5 Förord I arbetet med detta examensarbete har vi författare fördelat vårt arbete genom att båda två har läst forskningsartiklar, litteratur, genomfört intervjuer med specialpedagoger oc Samtyckesblankett. Om du i din examensarbete behöver samla in data i form av exempelvis intervjuer eller observationer, behöver du ha ett samtycke från deltagarna. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserad till viss forskning. Det ska även dokumenteras Hörselvetenskap C, Examensarbete 15 hp Vårterminen 2016 Sammanfattning Bakgrund: I Sverige finns olika skolformer för elever med hörselnedsättning. En av dessa är att eleven med hörselnedsättning går integrerat med normalhörande elever. E

Examensarbete Studentwebben - mau

 1. samtyckesblankett Dataskyddsförordningen ställer krav på att den som får sina personuppgifter behandlade av högskolan ska ha fått tillräcklig information. Personuppgifter får bara behandlas om det finns en så kallad rättslig grund. I fallet med studetarbeten är det i princip bara individuellt samtycke från varje enskil
 2. erande moment och examensarbete är samtycke ett sådant undantag och uppgifterna får alltså behandlas om den registrerade har samtyckt till behandlingen. Samtycket måste vara ett klart och tydligt medgivande till behandlingen, där den registrerade har fått utförli
 3. Steg 6 - Skriv informationsbrev och samtyckesblankett. Ytterligare information om hantering av personuppgifter i examensarbeten finns via den här länken Öppnas i nytt fönster.. Texten granskad / uppdaterad 2020-07-09. Kontakta oss. Telefon: 036-10 10 00
 4. Examensarbete f r f rskoll rare 15hp Halmstad 2017-06-30. Abstrac t Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger använder sig av förskolans material för att stötta barns läs - och skrivlärande. Frågeställningen som ligger till grund fö
 5. Examensarbeten/studentarbeten . Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor om de samtycker till attdelta i din undersökning. De som blir tillfrågade ska ha full information om projektet och vad ett deltagande innebär och ska därför få ett informationsbrev. Samtycket behöver kunna bevisas

Samtyckesblankett - 1177 Vårdguide

Samtycke till behandling av personuppgifter. Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av. personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär Skriva informationsbrev och samtyckesblankett. Fylla i formuläret för registrering av personuppgifter i uppsatsarbeten så att uppsatsen kan registreras i universitetets register av handledaren. Informera och inhämta samtycke från varje enskild person som ska delta i studien, samla in de nödvändiga personuppgifterna, och behandla personuppgifterna i enlighet med det som beslutades i steg 1-7 ovan

Examensarbete - Institutionen för pedagogik och didakti

Används inte denna mall till: examensarbeten det vill säga kandidat-, magister- och masteruppsatser. Använd i stället Uppsatsmall. För doktorsavhandlingar används Avhandlingsmall. Till kortare uppgifter, laborationsrapporter och liknade innehåller förmodligen Linnéuniversitetets grundmall allt du behöver. Ladda ner Syftet med föreliggande examensarbete att belysa åtta är svenska terap kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner för vuxna personer med lindrig- eller medelsvår IF. Bilaga 2 Samtyckesblankett . Bilaga 3 Intervjuguide . 1 . 1. Inledning Anmälan, antagning, omregistrering och omprövning av betygsbeslut. Blanketter för dig som vill ansöka om att påbörja din utbildning senare (anstånd), återuppta dina studier efter ett studieavbrott eller om omregistrering på kurs. Ansökan om anstånd.pdf. Pdf, 390 kB. Ansökan om att återuppta studierna.pdf. Pdf, 240 kB Samtyckesblankett vill undersöka i föreliggande examensarbete. Vi ser att våra personliga erfarenheter är nära sammankopplade med Skolverkets (2018) skrivningar i förskolans läroplan. Här skrivs förskolans arbete med estetiska uttrycksformer fram som att verksamheten ska g Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Bilaga 2 - Samtyckesblankett . 1 1 Inledning I kursplanen för matematik går det utläsa olika matematiska områden som eleverna sk

Examensarbete Grundnivå Kommunikation med vårdnadshavare bygger broar En kvalitativ studie om förskollärares syn på samverkan med flerspråkiga vårdnadshavare Författare: Elin Singdén Handledare: Christine Cox Eriksson 9.1 INFORMATIONSBREV OCH SAMTYCKESBLANKETT. Examensarbete Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar som har barn med övervikt och fetma School nurse´s experiences of communicating with parents who have children with overweight and Samtyckesblankett till skolsköterska 5. Intervjuguide. 1 INLEDNIN Bilaga 1. Information och förfrågan om medverkan i examensarbete Bilaga 2. Samtyckesblankett Bilaga 3. Intervjuguide . 1 Bakgrund. Bilaga 4 Samtyckesblankett samt information Forskningsetiska principer . 5 1. Inledning Detta examensarbete handlar om barns tidiga möte med matematik i vardagen och pedagogers samspel med barn. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande samt.

Så skriver du ditt examensarbete - Institutionen för

 1. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Marti
 2. - Vårdande i motgång och utveckling. Nurses' redeployment to an intensive care unit during the covid-19 pandemic - Caring in adversity and development
 3. Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt hos barn i åldern 6-12 år Hanna Arvidsson Bilaga 3 Samtyckesblankett rektor/verksamhetschef 38 Bilaga 4 Samtyckesblankett skolsköterska 39 Bilaga 5 Intervjuguide 40 Bilaga 6 Innehållsanalys 41.
 4. för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. Studien är gjord utifrån intervjuer med sex förskollärare på två mångkulturella förskolor

examensarbete avser CS en process där två språk används samtidigt och blandas utan planering eller användning av strategier. 2.2.3. Translanguaging Translanguaging innebär planerad och systematisk användning av två språk i ett sammanhang (Lewis, Jones & Baker 2012 s. 644) Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare och specialpedagoger beskriver lärmiljöns betydelse för att främja barns utveckling och lärande i en förskola för alla. Arbetet Bilaga 3 Samtyckesblankett. 5 1. Inlednin då de utgör grunden till hela vårt examensarbete. Det har varit intressant och lärorikt att skriva denna studie samtidigt som det varit toppar men även dalar. Vi är även särskilt tacksamma och stolta över varandras insatser och support under detta examensarbete. Göteborg, januari 2019 Jennie Norling och Sandra Persso BILAGA 1 MISSIVBREV OCH SAMTYCKESBLANKETT TILL VERKSAMHETSCHEF BILAGA 2 MISSIVBREV OCH SAMTYCKESBLANKETT TILL INFORMANTER BILAGA 3 INTERVJUGUIDE Begreppet delirium i detta examensarbete avser därmed delirium som uppstår i intensivvård och särskiljs därmed från det alkoholbetingade syndromet delirium tremens (Janusinfo Informationsbrev och samtyckesblankett - Förslag på framtida forskning. Örebro Universitet Information om deltagande i examensarbete Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete

Personuppgifter i uppsatser - Studier - Jönköping Universit

 1. Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap för Avtal för intervju/samtyckesblankett..... 84 Bilaga 3. Intervjuguide.. 85. 4 1 Inledning 1.1 Bakgrund och problemformulering I det öppna kontorslandskapet på ett större.
 2. Bilaga 1 - Samtyckesblankett..... 28 Bilaga 2 - Intervjuguide I mitt examensarbete vill jag ta reda på hur lärare går tillväga när de planerar och fördelar sin undervisning. Hur man planerar en kurs och verktyg till att gör
 3. Examensarbete i socialt arbete utomeuropeiska kvinnors upplevelser av den svenska arbetsmarknaden en kvalitativ studie om arbetsmarknadssituationens betydelse. Intervjuguide, informationsbrev och samtyckesblankett. sysselsättning (Arbetsförmedlingen 2020, s. 9-10)
 4. ator: Therese Lindgren 2020-05-07 Handledare: Camilla Lö
 5. I vårt examensarbete har vi valt att utföra en studie kring förskollärarnas arbete om Barnkonventionen i verksamheten. Detta ämne ansågs intressant att undersöka då barns rättigheter och barns vetskap om sina rättigheter är en viktig del i att forma barn till empatiska och demokratiska medborgare

Examensarbete i socialt arbete | Höstterminen 2020 Socionomprogrammet med storstads profil. 2 Sammanfattning BILAGA 2: INFORMATIONS OCH SAMTYCKESBLANKETT MALL..... 57. 6 Kapitel 1-Inledning 1.1 Bakgrund Man blir exkluderad samt förlorar sin plats i samhället när man. Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: RPH 100 Examensarbete i reproduktiv och perinatal hälsa Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht/2019 Bilaga 2- Samtyckesblankett från verksamhetschef Bilaga 3- Intervjuguide Bilaga 4- Forskningspersonsinformatio Lunds universitet. Examensarbete 15 hp Lärarutbildningen i Musik I informationspaketet kring examensarbetet ingår förutom denna hemsida även en manual för hur man refererar och citerar enligt APA-systemet APA_lundamall.pdf och en Lathund. De två dokumenten finns under fliken Examensarbetets disposition som bilagor. Informationen på hemsidan är inget absolut rättesnöre. Vissa.

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu

 1. för Hälsa, Vård och Välfärd
 2. Examensarbete i fördjupningsämnet fritidspedagogik Bilaga 2: Samtyckesblankett 34 4. 1. Inledning I vårt arbete ville vi undersöka lärarnas syn på genusperspektiveti verksamheten samt hur lärarna väljer att arbeta med genusperspektivet i de styrdaaktiviteterna som erbjuds
 3. Kurs: Oral hälsa examensarbete, 15 hp Författare: Charlie Nayeri och Maja Nilsson Handledare: Ulla-Britt Eriksson Sidor: 19 sidor Månad och år för examen: Juni 2009 Nyckelord: attityder, kunskaper, patientperspektiv, tandhygienister, yrkesroll Tandhygienistyrket grundades i början av 1900-talet och idag finns tandhygienister i öve
 4. Om d u behandlar personuppgifter i studentarbeten är det en del saker du bör tänka på. I nedanstående dokument finns en vägledning för vad du bör tänka på vad gäller personuppgifsbehandling och GDPR. Vägledning för behandling av personuppgifter i studentarbeten (PDF) Blankett för samtycke och info
 5. EXAMENSARBETE - DiVA porta . Informations- och samtyckesbrev & Samtyckesblankett _____ XII Samtyckesblankett för att delta i relationsskapande genom musik på fritidshemmet___ XIII. 1 1 Inlednin Det är inte bara nån ICA Maxi-lucka där man lämnar in barn,.

GDPR och samtyckesblanketter - Webbhandbok VG

 1. Title: Microsoft Word - Etikdeklaration inför examensarbete[2].docx Author: Ann-Charlotte Smedler Created Date: 5/11/2016 1:43:19 P
 2. en 2011 Titel Utvärdering av förflyttningsförmåga enligt GMF vid olika tider på dygnet hos äldre i eget boende Om personen ville delta i studien undertecknades en samtyckesblankett, bokades tider för genomförandet av funktionsbedömningen med GMF (Bil 3)
 3. Lunds universitet. När behövs samtycke? I de flesta fall ska du inte be om samtycke då personuppgiftshantering vid universitetet oftast har stöd i annan rättslig grund. Du ska inte heller be personer som står i beroendeställning till universitetet om samtycke. Detta innebär att du som regel inte kan använda samtycke som rättslig grund för anställda och studenter. Nedan anges.
 4. UPPSALA UNIVERSITET EXAMENSARBETE,15 hp Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C Ht 2020 Soy un vikingo español Narrativ identitet hos flerspråkiga gymnasieungdomar Carina Blombäck Handledare: Ellen Bijvoet & Natalia Ganuza Institutionen för nordiska språ
 5. Examensarbete och uppsats - student (DOTX) 2021-09-21 förbättrad tillgänglighet. Mallar för vetenskaplig poster. Vetenskapliga postermallar (PPT) Dessa mallar är under utredning och det kan uppstå problem vid export av innehåll. Felet är dock känt och behöver inte anmälas
 6. Detta examensarbete har skrivits i samband med kursen LL701G-20201-L9026-, Examensarbete i fördjupningsämnet, vilket har gjorts enskilt. Jag vill börja med att tacka samtliga informanter för att ha deltagit i studien, eftersom utan deras erfarenheter och upplevelser hade det inte blivit någon uppsats. Jag vill tack

GDPR Karlstads universite

7.4 Bilaga 4. Samtyckesblankett Syftet med att genomföra denna studie grundar sig i det tidigare examensarbete vilket jag skrev tillsammans med min studiekamrat Matilda Nilsson. Vi gjorde då en forskningsöversikt över laborationers syfte i biologiundervisningen med anledning av ett eget intresse av at Examensarbete • 15 hp Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Enheten för hippologutbildning Hippolog - kandidatprogram Bilaga 2, samtyckesblankett.. 36 Bilaga 3, intervjusaga. Samtycke. Samtyckesblankett för filmning av muntliga elevpresentationer. Mail name e-mail: Jag godkänner att mina muntliga presentationer filmas i pedagogiskt syfte. *. (obligatorisk) Jag godkänner att mina muntliga presentationer filmas i pedagogiskt syfte. Ja. Nej Vad är en samtyckesblankett och hur får jag tag på en sådan? Det nya regelverket för behandling av personuppgifter innebär utökade krav vid hantering av personuppgifter. Du som registerhållare kan behöva en samtyckesblankett där varje enskild person skriftligt ger sitt samtycke för lagring av personuppgifter

Här hittar du mallar anpassade efter KI:s grafiska profil, som presentationer, posters, dokumentmallar, brevmallar och programblad. Alla mallar innehåller redan KI:s logotyp. Flera av mallarna är tillgängliga i färg eller svartvitt. Karolinska Institutet tillhandahåller nu enbart PPT-mallar i 16:9-formatet och rekommenderar medarbetare att alltid använda det för KI-presentationer Lnu mall uppsats Dags för uppsats lnu . I alla akademiska utbildningar skriver du förr eller senare uppsats. I en del ämnen skriver du både B- och C-uppsats samt examensarbete, Här finns en mall som du kan använda dig av för att strukturerar din sökning Examensarbete i vårdvetenskap, inriktning sexuell och reproduktiv hälsa Avancerad nivå 15 högskolepoäng Barnmorskeprogrammet, VAE041 Handledare: Marianne Velandia Examinator: Elisabet Häggström-Nordin Datum: 2014-02-0 Bilder och dataskyddsförordningen - GDPR. Ett fotografi eller en film som innehåller en igenkännbar människa är att betrakta som en personuppgift. För fotografering och hantering av bilder på människor lutar vi oss i första hand mot de två rättsliga grunderna Allmänt intresse eller Samtycke

Under sista året av sina studier fick Patrik tillsammans med kurskamraten Oskar Granberg pris för bästa examensarbete för sin uppsats Könade förväntningar, om behovet av män i förskolan. - Om man funderar på att söka till programmet tycker jag inte man ska tveka Studie om före detta Jehovas Vittnen. Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 11 månader, 2 veckor sedan av Johan. Hk har fått förfrågan att skicka ut en förfrågan bland medlemmarna om att delta i en undersökning till ett examensarbete: Detta brev vänder sig till dig som har vuxit upp som ett Jehovas Vittne. Bilaga B Samtyckesblankett Samtycke för att delta i intervjustudie 2021-04-14 Syftet med studien är att undersöka rektorers och förskollärares erfarenheter av arbetet med barn i behov av särskilt stöd och likvärdighet i relation till förskolans rådande organisatoriska förutsättningar

Mallar lnu.s

Boendesegregation och grannskapseffekter En kvalitativ studie med Råslätt i fokus HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete, metod och examensarbete FÖRFATTARE: Johan Hjärne JÖNKÖPING 2021 august Efter avslutat examensarbete raderas all data i form av ljud samt insamlade personuppgifter. Frivillighet Alla deltagare har också rätt att avbryta sin medverkan i studien när som de önskar utan att ange särskilda skäl för det. För att avbryta sin medverkan kontaktas studenterna, se kontaktuppgifter nedan Examensarbete i vårdvetenskap Eva Jangland Inriktning kirurgisk vård År 2020 . SAMMANFATTNING Samtyckesblankett..... 31. 1 BAKGRUND Äldres munhälsa och riskfaktorer World Health Organization (2003) definierar god munhälsa med att människan ska.

Blanketter och mallar - Högskolan i Gävl

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng Hösttermin 2019 Författare: Linda Hantoft . SAMMANFATTNING Samtyckesblankett . 1 INLEDNING Dagligen rapporteras om stora olyckor och katastrofer runt om i världen som skapa Med detta examensarbete visar vi prov på vår envishet, kämpaglöd och ambition. Allt det här har resulterat i ett väl genomfört arbete som vi båda känner oss stolta och nöjda över. 4 Innehållsförteckning Samtyckesblankett / Consent form. EXAMENSARBETE Vårdpersonals uppfattningar om att använda digitala hjälpmedel vid vård av personer med demens Ariel Almevall Catharina Melander Specialistsjuksköterskeexamen fick skriva på en samtyckesblankett som var en del av informationsbrevet där de intygade att .. Examensarbete inom Civilekonomprogrammet (30hp) Termin: Vårtermin 2018 Handledare: Berndt Andersson . 3 Förord Bilaga 2 Samtyckesblankett..... Bilaga 3 Intervjuguide. Examensarbete, 30 hp Logopedprogrammet, 240 hp Testning med Ordracets två versioner på elever i årskurs 7 och 9 Bilaga 5 Samtyckesblankett deltagare . Bilaga 6 Samtyckesblankett målsman Bilaga 7 Information till målsman . 1 Bakgrund Ordet lexikon härstammar från grekiskan, betyder ordbok och används ofta som synony

En liten lathun

Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada (90 HP, AN) Vårterminen 2020 Handledare: Liz Adams Lyngbäck Bilaga 2 - Samtyckesblankett..39 Bilaga 3 - Intervjuguide. Bilaga 2: Samtyckesblankett..61 Bilaga 3: Informationsbrev Det krisstöd vi har valt att undersöka i vårt examensarbete är en av regionernas organiserade krisstöd med beredskap att träda in vid två tillfällen Samtyckesblankett till vårdnadshavare.. 36 Bilaga 3. Fotografier Det är en uppsats som är skriven som ett examensarbete i sista terminen förskollärarprogrammet, och vi författare har insett att utan alla de kurser, all den kurslitteratur och alla de lärare som vi haft unde 1 1. Inledning Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som på många olika sätt påverkar livet hos den person som har diagnosen ii Tack Stort tack till de lärare som tog emot oss med öppna armar och delgav sina tankar och arbetssätt av och med litteratursamtal. Utan er hade studien inte kunnat genomföras

Informationsbrev och samtyckesblankett - Förslag på

Individualisering i matematik- klassrummet En kvalitativ studie om lärares syn på individualisering i matematikundervisningen KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, VT 19-15hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet inriktning F-3 FÖRFATTARE: Maja Engsund EXAMINATOR: Martin Hugo TERMIN: VT 1 Bilaga 3 Samtyckesblankett för deltagande i undersökningen Bilaga 4 Intervjufrågorna Bilaga 5 Kartan om psykisk ohälsa och symptom Genom examensarbete undersöks vilka former av stöd personer som är långtidsarbetslösa erbjuds samt hur den psykiska ohälsan kunde motverkas Bilaga 2: Tillstånd för genomförande av examensarbete Bilaga 3: Informationsbrev samt förfrågan om medverkan till intervjudeltagare Bilaga 4: Intervjuguide Bilaga 5: Samtyckesblankett för deltagand Examensarbete, 15 hp Termin 6, VT-21 Författare: Tobias Lind Handledare: Cristian Bortes Kommunicering för alla Communication for all Sammanfattning Denna studie har som syfte att undersöka hur väl de med utvecklingsstörning tillgodogör sig den kommunicering som skickas ut vid LSS-beslut

Examensarbete i socialt arbete - Hanna och Zemmen - ÖV3002

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Mötet mellan barnhälsovårdssjuksköterskan och föräldrar med tveksamhet till vaccination av mässlin Examensarbete 15 hp Socionomprogrammet Termin: VT 2021 Handledare: Stefan Persson Examinerande lärare: Ulla Rantakeisu . Bilaga 3 - Samtyckesblankett..... 49 . 1 1. Inledning År 1989 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention som ämnar att säkerställa att.

Examensarbete 15p Stefan Wagnsson Henrik Gustafsson 2015-05-20 . Sammanfattning Bilaga 1 Samtyckesblankett.. Bilaga 2 Intervjuguide. C uppsats mall. Uppsatser om C UPPSATS MALL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats.Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word Examensarbete D-nivå, 20 poäng Vårterminen 2008 Logopediskt arbete med barn med cerebral pares samt föräldrarnas perspektiv Sammanfattning Bakgrund: Få studier över resultatet av behandling som ges till barn med CP-skada uppfyller de vetenskapliga grundkraven, och få studier tar upp föräldraperspektivet